مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
امور پیشخدمتی و نظافتی ـ امور تاسیساتی ـ امور فضای سبز ـ امور تهیه طبخ و توزیع غذا ـ امور انتظامی 1398/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای امور تاسیساتی 1398/09/20 1398/09/23
مناقصه عمومی دو مرحله ای امور انتظاماتی 1398/09/20 1398/09/23
مناقصه عمومی دو مرحله ای امور فضای سبز 1398/09/20 1398/09/23
مناقصه عمومی دو مرحله ای امور تهیه طبخ وتوزیع غذا 1398/09/20 1398/09/23
امور پیشخدمتی و نظافتی 1398/09/04 1398/09/09
مناقصه عمومی دو مرحله ای امور انتظاماتی 1398/09/04 1398/09/09
امور تهیه طبخ و توزیع غذا 1398/09/04 1398/09/09
مناقصه عمومی دو مرحله ای امور فضای سبز 1398/09/04 1398/09/09
مناقصه عمومی دو مرحله ای امور تاسیساتی 1398/09/04 1398/09/09
صفحه 1 از 8