مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 10/000تن پودر باریت 1396/05/29 رجوع به آگهی
خرید 10.000 تن پودر باریت 1396/05/29 رجوع به آگهی
تامین خدمات سرویس و نگهداری تجهیزات ایمنی و تجهیزات آتش نشانی ساختمان های مرکزی 1396/03/31 رجوع به آگهی
تامین خدمات فنی و مهندسی 1396/03/13 1396/03/20
پروژه احداث جاده دسترسی و آماده سازی محل کمپ و محوطه چاه اکتشافی 1396/03/11 رجوع به آگهی
احداث جاده دسترسی 1396/03/11 رجوع به آگهی
اجرای پروژه احداث جاده دسترسی و آماده سازی محل کمپ و محوطه چاه اکتشافی 1396/03/11 رجوع به آگهی
حمل و جابجایی بارهای مناطق عملیاتی مدیریت اکتشاف 1396/03/10 1396/03/17
حمل و جابجایی بار-فراخوان شناسایی پیمانکار 1396/03/10 1396/03/17
حمل و جابجایی بار-فراخوان شناسایی پیمانکار 1396/03/07 1396/03/17
صفحه 7 از 83