مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاری سه حلقه چاه 1399/07/14 1399/07/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای برونسپاری فعالیتهای بهره برداری شبکه آب صباشهر و روستاهای تابعه(99/40) 1399/07/09 1399/07/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای برونسپاری فعالیتهای بهره برداری شبکه آب شاهد شهر و روستاهای تابعه(99/39) 1399/07/09 1399/07/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه لوله، حمل و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و 1000فقره انشعاب شهر قدس(31ت /99) 1399/07/08 1399/07/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه عملیات اجرایی 3500متر خط انتقال به قطر400 از خط الغدیر2 1399/07/08 1399/07/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات حفاظت فیزیکی در دوفصل با تأمین 57 نفر نیرو 1399/07/07 1399/07/14
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث بخش باقیمانده خط انتقال آب خام به مخزن سرخه حصار شهرقدس 1399/07/02 1399/07/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای : برونسپاری خدمات راهبری(بهره برداری، نگهداری، تعمیرات)انشعابات، شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب شهر ملارد(99/37) 1399/06/25 1399/06/31
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای برونسپاری تهیه و نصب 5000 فقره لوازم کامل انشعاب آب 1399/06/25 1399/07/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، بارگیری، حمل و باراندازی 360 شاخه لوله آبده مانیسمان 4و6 اینچ تا محل انبار کارفرما(14ت/99) 1399/06/25 1399/06/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای (تجدید)عملیات اجرایی خطوط جمع آوری چاه ها با لوله گذاری با لوله های چدن نشکن و پلی اتیلن به مخزن صباشهر و ...(23ت/99) 1399/06/23 1399/06/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات نظافت ساختمان ها، آبدارخانه ها، نگهداری فضای سبزو انجام بخشی از خدمات فنی، بخش عمومی و بخش تخصص 1399/06/18 1399/06/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث سازه و تأسیسات جانبی تلمبه خانه نصیرآباد باغستان 1399/06/16 1399/06/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تجدید مناقصه واگذاری خدمات جهت تامین نیرو 1399/06/04 1399/06/12
مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بها 1399/05/26 1399/06/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین 2508 لوله جدار و هادی 1399/05/20 1399/05/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات حفاظت فیزیکی در دو فصل (1- حفظ و حراست از اماکن، تاسیسات و انبارهای کارفرما) (2- حفاظت فیزیکی و 1399/05/01 1399/05/06
مناقصه برونسپاری تهیه و نصب5000 فقره لوازم کامل انشعاب آب 1399/04/30 1399/05/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در سطوح شغلی مختلف 1399/04/22 1399/04/28
مناقصه احداث بخش باقیمانده از خط انتقال آب خام به مخزن 1399/04/16 1399/04/23
صفحه 1 از 14