مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان ارزيابي کيفي تعمیر ، سرویس و نگهداری و تامین قطعات 1778 دستگاه نوبت دهی در شعب سراسر کشور بر... 1399/10/27
تعمیر، سرویس ، نگهداری و تامین قطعات 1778 دستگاه سیستم نوبت دهی منصوبه 1399/10/24 1399/10/27
تعمیر، سرویس ، نگهداری و تامین قطعات 1778 دستگاه سیستم نوبت دهی منصوبه 1399/10/23 1399/10/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب درب رول آپ و نصب ویندوفیلم جهت شیشه ساختمان، به انضمام پوشاندن م... 1399/10/09 1399/10/11
فراخوان ارزيابي کيفي تعمیرات اساسی و تقویت سازه ساختمان شعبه مرکزی کرمانشاه 1399/09/22
فراخوان ارزيابي کيفي تخریب و نوسازی شعبه چالوس 1399/09/22
عملیات تخریب و نوسازی ساختمان شعبه 1399/09/10 1399/09/22
پروژه تعمیرات اساسی و بهسازی سازه ای ساختمان 1399/09/10 1399/09/22
پروژه تعمیرات اساسی و بهسازی سازه ای ساختمان 1399/09/08 1399/09/22
عملیات تخریب و نوسازی ساختمان 1399/09/08 1399/09/22
صفحه 1 از 72