مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه آب 1400/10/29 1400/11/02
مناقصه نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه آب 1400/10/28 1400/11/02
مناقصه نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه آب 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه پروژه آبرسانی به روستاها 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه پروژه آبرسانی 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه واگذاری انجام پروژه های پروژه آبرسانی 1400/10/18 1400/10/25
مناقصه واگذاری اجرای شبکه فاضلاب باقیمانده شهرک 1400/10/15 1400/10/21
مناقصه واگذاری اجرای شبکه فاضلاب باقیمانده شهرک 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات تعمیرات موردی تجهیزات منصوب چاه های آب شرب ( تخلیه و نصب تجهیزات منصوب چاه های آب شرب ) 1400/10/15 1400/10/22
مناقصه واگذاری اجرای شبکه فاضلاب باقیمانده شهرک 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات تعمیرات موردی تجهیزات منصوب چاه های آب شرب ( تخلیه و نصب تجهیزات منصوب چاه های آب شرب ) 1400/10/14 1400/10/22
مناقصه پروژه آبرسانی 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام پروژه های آبرسانی 1400/10/08 1400/10/12
مناقصه واگذاری انجام پروژه های آبرسانی به روستاها 1400/10/07 1400/10/12
مناقصه واگذاری نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه های آب 1400/10/06 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه آبرسانی به روستاها - پروژه عملیات اجرای احداث مخزن 500 مترمکعبی ذخیره آب شرب 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه های آب 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه آبرسانی به روستاها - پروژه عملیات اجرای احداث مخزن 500 مترمکعبی ذخیره آب شرب 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری، تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات آبرسانی 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری، تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات آبرسانی شهر ها 1400/10/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 62