مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه کنتورهای مشترکین و پخش قبوض و وصول مطالبات 1400/03/31 1400/04/05
مناقصه عملیات اجرای پروژه آبرسانی 1400/03/26 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرای پروژه آبرسانی 1400/03/25 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرای پروژه آبرسانی 1400/03/12 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای خط انتقال آب شرب 1400/03/18
مناقصه عملیات اجرای پروژه آبرسانی 1400/03/11 رجوع به آگهی
مناقصه قرائت کنتورهای مشترکین و پخش قبوض و وصول مطالبات 1400/03/03 1400/03/06
مناقصه قرائت کنتورهای مشترکین و پخش قبوض و وصول مطالبات 1400/03/02 1400/03/06
مناقصه قرائت کنتورهای مشترکین و پخش قبوض و وصول مطالبات 1400/03/02 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات نگهداری ، بهره برداری ، تعمیرات و رفع حوادث تاسیسات آبرسانی 1400/02/22 1400/02/28
مناقصه قرائت کنتورهای مشترکین و پخش قبوض و وصول مطالبات 1400/02/22 1400/02/25
مناقصه قرائت کنتورهای مشترکین و پخش قبوض و وصول مطالبات 1400/02/21 1400/02/25
مناقصه خدمات نگهداری و بهره برداری، تعمیرات و رفع حوادث تاسیسات آبرسانی روستاهای تحت پوشش شهرستان 1400/02/21 1400/02/28
مناقصه خدمات نگهداری ، بهره برداری ، تعمیرات و دفع حوادث تاسیسات آبرسانی 1400/02/28
مناقصه خدمات نگهداری ، بهره برداری ، تعمیرات و دفع حوادث تاسیسات آبرسانی 1400/02/28
مناقصه خدمات نگهداری ، بهره برداری ، تعمیرات و دفع حوادث تاسیسات آبرسانی 1400/02/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نگهداری ، بهره برداری ، تعمیرات و دفع حوادث تاسیسات آبرسانی 1400/02/28
مناقصه واگذاری انجام پروژه نگهداری، تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات آبرسانی شهرهای تحت پوشش شهرستان 1400/02/19 1400/02/22
مناقصه واگذاری انجام پروژه نگهداری، تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات آبرسانی شهرها 1400/02/18 1400/02/22
مناقصه نگهداری ، تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات آبرسانی 1400/02/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 57