مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
قرائت کنتور، پخش قبوض، نصب انشعابات آب، تعویض کنتور و وصول مطالبات مشترکین آب و فاضلاب 1398/10/18 1398/10/24
قرائت کنتور، پخش قبوض، نصب انشعابات آب، تعویض کنتور و وصول مطالبات مشترکین آب و فاضلاب 1398/10/17 1398/10/18
مدیریت و راهبری ، نگهداری و بهره برداری صحیح از خطوط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب به انضمام کلیه عم... 1398/08/08 رجوع به آگهی
مدیریت، راهبری، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات 1398/08/06 رجوع به آگهی
اطلاع رسانی صورتجلسه نهایی کمیسیون تجدید دوم مناقصه «مدیریت و راهبری ، نگهداری و بهره برداری از تاسی... 1398/08/06 رجوع به آگهی
مدیریت و راهبری ، نگهداری و بهره برداری صحیح از خطوط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب به انضمام کلیه عم... 1398/08/02 رجوع به آگهی
مدیریت و راهبری ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب شهر 1398/08/01 رجوع به آگهی
مدیریت و راهبری ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب شهر و ... 1398/07/10 رجوع به آگهی
واگذاری مدیریت و راهبری ، نگهداری و بهره برداری صحیح از تصفیه خانه ، ایستگاه پمپاژ فاضلاب به انضمام... 1398/07/06 1398/07/09
واگذاری مدیریت و راهبری ، نگهداری و بهره برداری صحیح از تصفیه خانه ، ایستگاه پمپاژ فاضلاب به انضمام... 1398/07/03 1398/07/09
صفحه 1 از 84