کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7381900 مناقصه واگذاری دو ردیف مناقصه شامل: نگهداری، تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات آبرسانی شهرستانها استان زنجان 1402/09/07 1402/09/14
7380305 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل نگهداری ، تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات آبرسانی کلیه روستاها استان زنجان 1402/09/07 1402/09/12
7310695 مناقصه ارزیابی کیفی شناسایی تولید و تامین کنندگان کیت های انشعاب آب استان زنجان 1402/08/25 1402/09/04
7295573 مناقصه واگذاری آبرسانی به شهر استان زنجان 1402/08/21 1402/08/27
7274870 مناقصه پروژه آبرسانی استان زنجان 1402/08/15 1402/08/20
7274802 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل نگهداری ، تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات آبرسانی کلیه روستاها استان زنجان 1402/08/15 1402/08/20
7270950 مناقصه پروژه آبرسانی استان زنجان 1402/08/14 1402/08/20
7258069 مناقصه نگهداری تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات آبرسانی استان زنجان 1402/08/10 1402/08/17
7166874 مناقصه عملیات اجرایی محرومیت زدایی روستاهای استان زنجان 1402/07/17 1402/07/23
7166481 مناقصه پروژه آبرسانی به شهر قیدار شهرستان استان زنجان 1402/07/17 1402/07/24
7165126 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : نگهداری تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات آبرسانی شهرهای شهرستان - نگهداری تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات آبرسانی استان زنجان 1402/07/17 1402/07/23
7160238 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1- نگهداری تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات آبرسانی شهرهای شهرستان استان زنجان 1402/07/16 1402/07/23
7030238 مناقصه عملیات اجرای پروژه آبرسانی استان زنجان 1402/06/19 1402/06/19
6992515 مناقصه عملیات اجرای پروژه آبرسانی استان زنجان 1402/06/13 1402/06/19
6992062 مناقصه نگهداری، تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات آبرسانی استان زنجان 1402/06/13 1402/06/20
6974597 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل : نگهداری ، تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات آبرسانی کلیه روستاهای تحت پوشش استان زنجان 1402/06/07 1402/06/12
6973483 مناقصه اجرای سامانه هوشمند اسکادا و اتوماسیون تاسیسات آب شهر استان زنجان 1402/06/07 1402/06/13
6972615 مناقصه اجرای سامانه هوشمند اسکادا و اتوماسیون تاسیسات آب شهر استان زنجان 1402/06/07 1402/06/13
6967404 مناقصه اجرای سامانه هوشمند اسکادا اتوماسیون تاسیسات آب شرب با تامین مالی به روش فاینتس استان زنجان 1402/06/06 1402/06/13
6965326 مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری بخشی از خط اصلی شبکه فاضلاب استان زنجان 1402/06/05 1402/06/09
صفحه 1 از 71