مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری انجام عملیات تهیه و جانمایی نقشه های بافت سنتی بازار و مناطق سرپوشیده 1400/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت به میزان ۳۳۹۸۲۵ هکتار 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام عملیات تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت 1400/09/23 1400/09/26
مناقصه تهیه و جانمایی نقشه های بافت سنتی بازار و مناطق سرپوشیده 1400/09/22 1400/09/27
مناقصه انجام عملیات تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت 1400/09/22 1400/09/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت مطابق با فایل پیوستی 1400/09/22 1400/09/27
مناقصه واگذاری انجام عملیات تهیه و جانمایی نقشه های بافت سنتی بازار و مناطق سرپوشیده 1400/09/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام عملیات تکمیل و به روز رسانی نقشه های بافت مسکونی روستا 1400/07/19 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران - واگذاری انجام عملیات تکمیل و به روز رسانی نقشه های بافت مسکونی روستایی 1400/07/12 1400/07/19
مناقصه تکمیل و به روزرسانی نقشه های بافت مسکونی روستایی 1400/07/12 1400/07/19
مناقصه انجام عملیات تکمیل ، به روز رسانی تهیه نقشه های بافت شهری وحومه 1400/06/28 1400/06/31
مناقصه انجام تکمیل ، بروزرسانی نقشه شهر های زیر 25000 1400/06/28 1400/06/31
مناقصه واگذاری عملیات تهیه تکمیل و بروزرسانی نقشه شهرهای زیر 25000 1400/06/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات تهیه تکمیل و بروزرسانی نقشه شهرها 1400/06/25 1400/06/31
مناقصه انجام عملیات تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) 1400/06/19 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) 1400/06/19 رجوع به آگهی
مناقصه تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) 1400/06/19 1400/06/24
مناقصه تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) 1400/06/19 1400/06/23
صفحه 1 از 11