کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7405894 مناقصه واگذاری انتخاب سازندگان یا انبوه سازان ذیصلاح جهت ساخت 1100 واحد مسکونی استان اصفهان 1402/09/14 1402/09/21
7403687 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه برای انتخاب سازندگان یا انبوه سازان ذیصلاح طرح نهضت ملی مسکن جهت ساخت 1100 واحد مسکونی واقع در برزن دیار فولادشهر استان اصفهان 1402/09/14 1402/09/21
7393564 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای تعمیرات ابنیه، تأسیسات الکتریکی و مکانیکی به صورت پراکنده در محلات مختلف استان اصفهان 1402/09/11 1402/09/18
7393552 مناقصه تهیه مصالح و اجرای تعمیرات ابنیه تأسیسات الکتریکی و مکانیکی به صورت پراکنده در محلات مختلف شهر استان اصفهان 1402/09/11 1402/09/18
7045026 مناقصه فراخوان عمومی ارزیابی کیفی برای انتخاب سازندگان یا انبوه سازان ذیصلاح طرح نهضت ملی مسکن جهت ساخت 2700 واحد مسکونی استان اصفهان 1402/06/22 رجوع به آگهی
7026941 مناقصه فراخوان عمومی ارزیابی کیفی برای انتخاب سازندگان یا انبوه سازان ذیصلاح طرح نهضت ملی مسکن جهت ساخت 2860 واحد مسکونی استان اصفهان 1402/06/18 رجوع به آگهی
7024525 مناقصه انتخاب سازندگان یا انبوه سازان ذیصلاح طرح نهضت ملی مسکن جهت ساخت 2860 واحد مسکونی استان اصفهان 1402/06/18 1402/06/26
6938010 مناقصه تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات امور حمل و نقل ناظرین و مهندسان فنی و پرسنل استان اصفهان 1402/05/31 1402/06/04
6938001 مناقصه خرید دوربینهای پایش تصویری استان اصفهان 1402/05/31 1402/06/04
6934335 مناقصه خرید دوربین های پایش تصویری مسکن مهر استان اصفهان 1402/05/30 1402/06/04
6931197 مناقصه انجام خدمات امور حمل و نقل ناظرین و مهندسان فنی و پرسنل استان اصفهان 1402/05/30 1402/06/04
6917898 مناقصه انتخاب آزمایشگاه محلی جهت کنترل کیفیت عملیات بتن و مصالح ساختمانی استان اصفهان 1402/05/25 1402/05/28
6908114 مناقصه ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه رای انتخاب آزمایشگاه محلی جهت کنترل کیفیت عملیات بتن و مصالح ساختمانی استان اصفهان 1402/05/23 1402/05/28
6906612 مناقصه انتخاب آزمایشگاه محلی جهت کنترل کیفیت عملیات بتن و مصالح ساختمانی استان اصفهان 1402/05/23 1402/05/28
6888294 مناقصه انجام خدمات امور حمل و نقل ناظرین و مهندسان فنی و پرسنل استان اصفهان 1402/05/18 1402/05/18
6880346 مناقصه انجام خدمات امور حمل و نقل ناظرین و مهندسان فنی و پرسنل شرکت عمران شهر استان اصفهان 1402/05/16 1402/05/18
6879868 مناقصه واگذاری انجام خدمات امور حمل و نقل ناظرین و مهندسان فنی و پرسنل استان اصفهان 1402/05/16 1402/05/18
6706016 مناقصه ساخت 2840 واحد مسکونی استان اصفهان 1402/04/03 1402/04/06
6700721 مناقصه ساخت 2840 واحد مسکونی استان اصفهان 1402/03/31 1402/04/06
6696540 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه برای انتخاب سازندگان یا انبوه سازان ذیصلاح طرح نهضت ملی مسکن جهت ساخت 2840 واحد در برزن دیار استان اصفهان 1402/03/31 1402/04/06
صفحه 1 از 44