مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5997688 مناقصه چراغ خیابانی LED 35 وات 1401/09/09 1401/09/10
5976590 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید چراغ های LED 1401/09/02 1401/09/10
5975097 مناقصه خرید چراغ های LED 1401/09/02 1401/09/10
5958557 مناقصه دال گذاری و هدایت آبهای سطحی سطح شهر 1401/08/28 رجوع به آگهی
5958449 مناقصه اجرای عملیات آماده سازی اراضی 1401/08/28 1401/08/29
5958421 مناقصه آماده سازی اراضی فاز 5 1401/08/28 1401/08/29
5952965 مناقصه انتخاب مشاور ذی صلاح نظارت عالیه و مشاوره و طراحی و عامل چهارم پروژه های عمرانی و مشارکتی 1401/08/25 1401/08/26
5952855 مناقصه انتخاب مشاور ذی صلاح نظارت عالیه و مشاوره و طراحی و عامل چهارم پروژه های عمرانی و مشارکتی 1401/08/25 1401/08/26
5939826 مناقصه عمومی یک مرحله ای آماده سازی اراضی فاز5 1401/08/22 1401/08/29
5939506 مناقصه دال گذاری و هدایت آبهای سطحی سطح شهر 1401/08/22 1401/08/29
5935664 مناقصه دال گذاری و هدایت آبهای سطحی 1401/08/21 1401/08/29
5934835 مناقصه اجرای عملیات آماده سازی اراضی 1401/08/21 1401/08/29
5931086 مناقصه انتخاب مشاور ذیصلاح طراحی و نظارت پروژه های عمرانی و مشارکتی 1401/08/18 1401/08/26
5930504 مناقصه انتخاب مشاور ذی صلاح نظارت عالیه و مشاوره و طراحی و عامل چهارم پروژه های عمرانی و مشارکتی 1401/08/18 1401/08/26
5929223 مناقصه انتخاب مشاور ذی صلاح نظارت عالیه و مشاوره و طراحی و عامل چهارم 1401/08/18 1401/08/26
5848343 مناقصه واگذاری انتخاب مشاور ذی صلاح نظارت عالیه و مشاوره و طراحی و عامل چهارم پروژه های عمرانی و مشارکتی 1401/08/03 1401/08/02
5843726 مناقصه واگذاری انتخاب مشاور ذی صلاح نظارت عالیه و مشاوره و طراحی و عامل چهارم 1401/08/02 1401/08/02
5803699 مناقصه انتخاب مشاور ذیصلاح طراحی و نظارت پروژه های عمرانی و مشارکتی 1401/07/25 1401/08/02
5802961 مناقصه انتخاب مشاورذیصلاح نظارت عالیه و مشاوره و طراحی و عامل چهارم پروژه های عمرانی و مشارکتی 1401/07/25 1401/08/02
5802557 مناقصه واگذاری انتخاب مشاور ذی صلاح نظارت عالیه و مشاوره و طراحی و عامل چهارم پروژه های عمرانی و مشارکتی 1401/07/25 1401/08/02
صفحه 1 از 44