کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7306580 مناقصه عمومی دو مرحله ای تعمییر و بازسازی سوله های کارگری ، سالن غذا خوری ، آشپزخانه و مسجد سایت جنوبی استان هرمزگان 1402/08/24 1402/09/02
7306451 مناقصه تعمیر و بازسازی سوله های کارگری سالن غذا خوری ، آشپزخانه و مسجد استان هرمزگان 1402/08/24 1402/09/02
7261867 مناقصه سرویس، تعمیر و نگهداری خطوط ریلی استان هرمزگان 1402/08/11 1402/08/16
7261790 مناقصه انجام تعمیرات و بهسازی سازه های بتنی پلها کالورت ها و تقاطع غیر هم سطح استان هرمزگان 1402/08/11 1402/08/16
7255913 مناقصه سرویس،تعمیر و نگهداری خطوط ریلی استان هرمزگان 1402/08/09 1402/08/16
7253855 مناقصه انجام تعمیرات و بهسازی سازه های بتنی پلها کالورت ها و تقاطع غیر هم سطح استان هرمزگان 1402/08/09 1402/08/16
7253837 مناقصه انجام تعمیرات و بهسازی سازه های بتنی پل ها ، کالورت ها و تقاطع غیر هم سطح استان هرمزگان 1402/08/09 1402/08/16
7252690 مناقصه سرویس ،تعمیر و نگهداری خطوط ریلی استان هرمزگان 1402/08/09 1402/08/16
7251891 مناقصه سرویس،تعمیر و نگهداری خطوط ریلی استان هرمزگان 1402/08/08 1402/08/16
7250913 مناقصه سرویس،تعمیر و نگهداری خطوط ریلی استان هرمزگان 1402/08/08 1402/08/16
7112786 مناقصه تامین نصب و راه اندازی سیستم شناسایی خرابی در پل دسترسی منطقه ویژه خلیج فارس با استفاده از روش خطای درون یابی و روش آماری بیزین استان هرمزگان 1402/07/09 رجوع به آگهی
7110080 مناقصه انجام تعمیرات و بهسازی سازه های بتنی پلها کالورت ها و تقاطع هم سطح استان هرمزگان 1402/07/08 1402/07/12
7109401 مناقصه سرویس، تعمیر و نگهداری خطوط ریلی استان هرمزگان 1402/07/08 1402/07/12
7092668 مناقصه سرویس ، تعمییر و نگهداری خطوط ریلی استان هرمزگان 1402/07/05 1402/07/12
7092011 مناقصه انجام تعمیرات و بهسازی سازه های بتنی پل ها ، کالورت ها و تقاطع غیر هم سطح استان هرمزگان 1402/07/05 1402/07/12
7091187 مناقصه انجام تعمیرات و بهسازی سازه های بتنی پلها کالورت ها و تقاطع هم سطح استان هرمزگان 1402/07/05 1402/07/12
7091107 مناقصه سرویس،تعمیر و نگهداری خطوط ریلی استان هرمزگان 1402/07/05 1402/07/12
7040491 مناقصه تعمیر و بازسازی سوله های کارگری سالن غذا خوری ، آشپزخانه و مسجد سایت جنوبی استان هرمزگان 1402/06/21 1402/06/27
7040202 مناقصه ساخت کامل بوژی لکوموتیو استان هرمزگان 1402/06/21 1402/06/27
7030797 مناقصه تعمیر و بازسازی سوله های کارگری سالن غذا خوری ، آشپزخانه و مسجد استان هرمزگان 1402/06/19 1402/06/27
صفحه 1 از 51