مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5973401 مناقصه تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا (پشتیبانی) 1401/09/01 1401/08/25
5948621 مناقصه امور سرویس ایاب و ذهاب با25 دستگاه خودروی سواری 1401/08/24 رجوع به آگهی
5929800 مناقصه تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا(پشتیبان) 1401/08/18 1401/08/25
5929798 مناقصه پشتیبانی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل استان (40 هزار تن) 1401/08/18 1401/08/25
5929755 مناقصه پشتیبانی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل استان (70 هزار تن) 1401/08/18 1401/08/25
5929745 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پشتیبانی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل (250 هزار تن) 1401/08/18 1401/08/25
5929740 مناقصه پشتیبانی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل استان (150 هزار تن) 1401/08/18 1401/08/25
5929738 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پشتیبانی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل (60 هزار تن) 1401/08/18 1401/08/25
5929737 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پشتیبانی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل (60 هزار تن) 1401/08/18 1401/08/25
5929736 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پشتیبانی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل (200هزار تن) 1401/08/18 1401/08/25
5929733 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پشتیبانی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل (250 هزار تن) 1401/08/18 1401/08/25
5929731 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا(پشتیبان)در استان زنجان 1401/08/18 1401/08/25
5929729 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا(پشتیبان) 1401/08/18 1401/08/25
5929727 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا(پشتیبان) 1401/08/18 1401/08/25
5929692 مناقصه تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا(پشتیبان)در استان 1401/08/18 1401/08/25
5929682 مناقصه تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی 1401/08/18 1401/08/25
5929675 مناقصه تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا 1401/08/18 1401/08/25
5929149 مناقصه تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا 1401/08/18 1401/08/25
5919447 مناقصه تخلیه،صفافی و بارشماری کالای اساسی کیسه ای و بارگیری مجدد در انبارها 1401/08/15 1401/08/21
5913031 مناقصه تخلیه و بارگیری کالای اساسی 250.000 تن 1401/08/14 1401/08/21
صفحه 1 از 59