مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات انسداد، پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب... 1398/01/20 1398/01/26
واگذاری ساماندهی، مدیریت فیزیکی و الکترونیکی اسکن و نامگذاری اسناد موجود در پرونده چاهها 1398/01/20 1398/01/27
واگذاری عملیات انسداد، پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب... 1398/01/19 1398/01/26
واگذاری ساماندهی، مدیریت فیزیکی و الکترونیکی اسکن و نامگذاری اسناد موجود در پرونده چاهها 1398/01/19 1398/01/27
تامین مالی داخلی و احداث سامانه انتقال و عملیات اجرایی شبکه اصلی آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد 1397/12/28 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی تامی مالی داخلی و احداث سامانه انتقال و عملیات اجرایی شبکه اصلی آبیاری و زهکشی 1397/12/25 1398/01/11
انجام عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی شبکه آبیاری و زهکشی 1397/12/02 1397/12/05
واگذاری انجام عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شبکه آبیاری و زهکشی 1397/12/01 1397/12/05
انجام عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی شبکه آبیاری و زهکشی 1397/12/01 1397/12/05
انجام خدمات ایجاد اکیپ های گشت و بازرسی از منابع آب 1397/11/28 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 88