کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7405270 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خدمات ایاب و ذهاب کارکنان سیروحرکت وناوگان استان یزد 1402/09/14 1402/09/20
7386106 مناقصه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان - سرویس های ثابت استان یزد 1402/09/08 1402/09/15
7385267 مناقصه خرید 12000 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ p10 استان یزد 1402/09/08 1402/09/14
7381236 مناقصه واگذاری خدمات ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت و ناوگان سرویس های ثابت استان یزد 1402/09/07 1402/09/15
7381021 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 12000 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ p10 (نوبت سوم) استان یزد 1402/09/07 1402/09/14
7380896 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خدمات ایاب و ذهاب کارکنان سیرو حرکت و ناوگان- سرویس های ثابت استان یزد 1402/09/07 1402/09/15
7370900 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی برق رسانی به انبارهای سوخت ایستگاه های یزد، مبارکه و چادرملو(نوبت دوم) استان یزد 1402/09/05 1402/09/12
7370755 مناقصه واگذاری برق رسانی به انبارهای سوخت استان یزد 1402/09/05 1402/09/12
7366524 مناقصه واگذاری برق رسانی به انبارهای سوخت ایستگاه ها استان یزد 1402/09/04 1402/09/12
7297200 مناقصه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت و ناوگان سرویس های برون شهری استان یزد 1402/08/22 1402/08/27
7295001 مناقصه واگذاری بازسازی ساختمان ایستگاه استان یزد 1402/08/21 1402/08/27
7292896 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خدمات ایاب و ذهاب کارکنان استان یزد 1402/08/21 1402/08/27
7292611 مناقصه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت و ناوگان سرویس های برون شهری استان یزد 1402/08/21 1402/08/27
7290578 مناقصه واگذاری بازسازی ساختمان ایستگاه استان یزد 1402/08/20 1402/08/27
7285933 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی بازسازی ساختمان ایستگاه اشکذر استان یزد 1402/08/18 1402/08/27
7265079 مناقصه خرید 12000 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ p10 استان یزد 1402/08/13 1402/08/18
7261877 مناقصه خرید 12000 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ p10 استان یزد 1402/08/11 1402/08/18
7258632 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 12000 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ p10 استان یزد 1402/08/10 1402/08/18
7240047 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی برق رسانی به انبارهای سوخت استان یزد 1402/08/06 1402/08/13
7196212 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خدمات ایاب و ذهاب کارکنان سیرو حرکت و ناوگان سرویس های ثابت استان یزد 1402/07/23 1402/07/29
صفحه 1 از 47