کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7382802 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات امداد،گازبانی،قرائت کنتور،خدمات عمومی و مشترکین،تعمیرات شبکه و انشعابات و گازرسانی مانه سملقان استان خراسان شمالی 1402/09/08 1402/09/09
7380681 مناقصه واگذاری انجام خدمات امداد ،گازبانی قرائت کنتور، خدمات عمومی و مشترکین تعمیرات شبکه و انشعابات و تاسیسات گازرسانی استان خراسان شمالی 1402/09/07 1402/09/09
7374577 مناقصه انجام خدمات امداد ،گازبانی قرائت کنتور، خدمات عمومی و مشترکین تعمیرات شبکه و انشعابات و تاسیسات گازرسانی استان خراسان شمالی 1402/09/06 1402/09/09
7281100 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید لوله فولادی 188 API-5L-GRB به قطر 8 و 10 اینچ و ضخامت 0/188 و 0/219 اینچ استان خراسان شمالی 1402/08/17 1402/08/20
7276219 مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات متفرقه و تجهیزات گازرسانی شهرستان گرمه استان خراسان شمالی 1402/08/15 1402/08/20
7273621 مناقصه خرید لوله فولادی API-5L-GRB به قطر 8 و 10 اینچ و ضخامت 0/188 و 0/219 اینچ استان خراسان شمالی 1402/08/15 1402/08/20
7272730 مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات متفرقه و تجهیزات گازرسانی استان خراسان شمالی 1402/08/15 1402/08/20
7229763 مناقصه خرید شیر جوشی مدفون ساقه بلند، جوشی مدفون و جوشی غیرمدفون استان خراسان شمالی 1402/08/03 1402/08/08
7228896 مناقصه خرید لوازم یدکی ایستگاههای تقلیل فشار گاز استان خراسان شمالی 1402/08/02 1402/08/08
7226819 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید لوازم یدکی ایستگاه های تقلیل فشار گاز استان خراسان شمالی 1402/08/02 1402/08/08
7226617 مناقصه خرید شیر های جوشی مدفون ، غیر مدفون و مدفون ساقه بلند استان خراسان شمالی 1402/08/02 1402/08/08
7224578 مناقصه انجام خدمات امداد، گازبانی، قرائت کنتور، خدمات عمومی و مشترکین، تعمیرات استان خراسان شمالی 1402/08/02 1402/08/04
7222982 مناقصه خرید شیرهای جوشی مدفون ، غیرمدفون مدفون ساقه بلند استان خراسان شمالی 1402/08/01 1402/08/08
7221690 مناقصه خرید لوازم یدکی ایستگاههای تقلیل فشار گاز استان خراسان شمالی 1402/08/01 1402/08/08
7221624 مناقصه انجام خدمات امداد ،گازبانی، قرائت کنتور، خدمات عمومی و مشترکین، تعمیرات شبکه و انشعابات و تأسیسات گازرسانی استان خراسان شمالی 1402/08/01 1402/08/04
7221545 مناقصه خرید شیر مدفون و غیرمدفون استان خراسان شمالی 1402/08/01 1402/08/08
7221434 مناقصه انجام خدمات امداد، گازبانی، قرائت کنتور، خدمات عمومی و مشترکین، تعمیرات شبکه و انشعابات و تأسیسات گازرسانی استان خراسان شمالی 1402/08/01 1402/08/04
7206636 مناقصه خرید رگلاتور گاز خانگی استان خراسان شمالی 1402/07/26 1402/08/01
7205648 مناقصه انجام خدمات امداد، گازبانی، قرائت کنتور، خدمات عمومی و مشترکین، تعمیرات شبکه و انشعابات و تأسیسات گازرسانی استان خراسان شمالی 1402/07/25 1402/07/27
7203397 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مقاوم سازی حصار ایستگاه های CGS شهرستان استان خراسان شمالی 1402/07/25 1402/07/27
صفحه 1 از 42