مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
امور نگهداری و اجرای فضای سبز شهر به صورت حجمی 1396/10/18 1396/10/25
امور نگهداری و اجرای فضای سبز شهر 1396/10/12 1396/10/25
امور نگهداری و اجرای فضای سبز 1396/09/04 1396/09/14
واگذاری امور نگهداری و بهره برداری جایگاه CNG 1396/09/01 1396/09/13
واگذاری امور نگهداری و بهره برداری جایگاه CNG 1396/08/24 1396/09/13
واگذاری امور نگهداری و بهره برداری جایگاه CNG در قالب قرارداد اجاره 1396/07/16 1396/07/25
انجام امور خدمات شهر- نظافت- رفت و روب شهری- جمع آوری و حمل زباله و نخاله شهری- برف روبی 1396/06/04 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به رفت و روب، نظافت، جمع آوری و حمل زباله 1396/05/07 1396/05/17
واگذاری امور مربوط به رفت و روب، نظافت، جمع آوری و حمل زباله 1396/05/05 1396/05/17
واگذاری امور مربوط به رفت و روب ،نظافت ،جمع آوری و حمل زباله شهر فریمان 1396/03/28 1396/04/08
صفحه 3 از 8