مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث و نصب ایستگاه های تقلیل فشار 1388/10/13 1388/10/28
واگذاری پروژه طراحی خطوط انتقال 1388/07/02 1388/07/17
واگذاری پروژه طراحی گازرسانی رد سطح استان 1388/06/14 1388/06/29
واگذاری احداث و نصب ایستگاه های تقلیل فشار، حفاظت کاتدی و دیوار کشی 1388/06/10 1388/06/28
واگذاری پروژه طراحی گازرسانی 1388/06/10 1388/06/25
احداث و نصب ایستگاه های تقلیل فشار، حفاظت کاتدی و دیوار کشی 1388/05/17 1388/06/01
احداث خط تغذیه 1388/05/13 1388/05/28
پروژه گاز رسانی به صنایع 1388/05/07 1388/05/22
واگذاری پروژه مخلوط ریزی و رفع نواقص جاده سرویس 1388/04/30 1388/05/15
واگذاری تامین، ساخت ، تحویل، نصب و راه اندازی قفسه انبار 1388/04/27 1388/05/11
صفحه 63 از 69