کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7406097 مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در بخشهایی از خط چهار استان البرز 1402/09/14 1402/09/19
7402726 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در بخش هایی از خط چهار حصار به طول 3.5 کیلومتر استان البرز 1402/09/14 1402/09/19
7401316 مناقصه اجرای عملیات نمونه برداری و کلرسنجی آب در تاسیسات آبرسانی های کل استان استان البرز 1402/09/13 1402/09/16
7397464 مناقصه واگذاری اجرای عملیات حفاری لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و فونداسیون یک حلقه چاه عمیق به روش ضربه ای استان البرز 1402/09/12 1402/09/16
7396855 مناقصه نمونه برداری و کلرسنجی آب در تاسیسات آبرسانی های کل استان استان البرز 1402/09/12 1402/09/16
7396711 مناقصه واگذاری اجرای عملیات حفاری لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و فونداسیون یک حلقه چاه عمیق استان البرز 1402/09/12 1402/09/16
7396560 مناقصه اجرای عملیات احداث مخزن هوایی 100 مترمکعبی به همراه فونداسیون استان البرز 1402/09/12 1402/09/16
7396071 مناقصه اجرای عملیات نمونه برداری و کلرسنجی آب در تاسیسات آبرسانی ها استان البرز 1402/09/12 1402/09/16
7395413 مناقصه حفاری یک حلقه چاه عمیق استان البرز 1402/09/12 1402/09/16
7395377 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات 2640 متر تکمیل خط توزیع اصلی استان البرز 1402/09/12 1402/09/16
7395224 مناقصه تامین 1180 دستگاه شیر آلات چدنی شامل شیر دروازه ای زبانه لاستیکی شیر تخلیه هوا دو روزنه، شیر فشار شکن شیر پروانهای معمولی فلنجدار و شیر یکطرفه سوپاپی استان البرز 1402/09/12 1402/08/25
7392581 مناقصه واگذاری اجرای عملیات احداث مخزن هوایی 100 مترمکعبی به همراه فونداسیون استان البرز 1402/09/11 1402/09/16
7392384 مناقصه اجرای عملیات 2640 متر تکمیل خط توزیع استان البرز 1402/09/11 1402/09/16
7392326 مناقصه تامین 1180 دستگاه شیر آلات چدنی شامل شیر دروازه ای زبانه لاستیکی شیر تخلیه هوا دو روزنه، شیر فشار شکن شیر پروانهای معمولی فلنجدار و شیر یکطرفه سوپاپی استان البرز 1402/09/11 1402/08/25
7392214 مناقصه 16000 متر کابل گرد لاستیکی افشان استان البرز 1402/09/11 1402/09/14
7392144 مناقصه واگذاری اجرای عملیات حفاری لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و فونداسیون یک حلقه چاه عمیق به روش ضربه ای در روستا استان البرز 1402/09/11 1402/09/16
7391308 مناقصه حفاری یک حلقه چاه عمیق به روش ضربه ای استان البرز 1402/09/11 1402/09/16
7391246 مناقصه احداث مخزن هوایی 100 مترمکعبی به همراه فونداسیون روستای سنقرآباد چهارباغ استان البرز 1402/09/11 1402/09/16
7391023 مناقصه خرید 1180 دستگاه شیرآلات چدنی (شامل شیر دروازهای زبانه لاستیکی شیر تخلیه هوا دو ،روزنه شیر فشار شکن شیر پروانه ای معمولی فلنجدار وشیر یکطرفه سوپاپی) استان البرز 1402/09/11 رجوع به آگهی
7391009 مناقصه واگذاری اجرای عملیات حفاری لوله گذاری آزمایش پمپاژ و فونداسیون یک حلقه چاه عمیق به روش دورانی استان البرز 1402/09/11 1402/09/16
صفحه 1 از 242