مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری احداث پروژه اداری- سه دستگاه سوله - پارکینگ - محوطه 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه احداث پروژه 1399/11/28 رجوع به آگهی
مناقصه سوله 361 مترمربع محوطه سازی 500 مترمربع 1399/09/05 رجوع به آگهی
مناقصه سوله و محوطه سازی 1399/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری احداث پروژه ساختمان مسکونی و محوطه 1399/08/07 رجوع به آگهی
مناقصه احداث آشیانه واحد تکثیر مرکز 1399/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری احداث پروژه ساختمان مسکونی و محوطه 1399/07/27 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ساختمان اداری - محوطه - سوله - بازسازی سوله - رمپ تاکسی وی - تکمیل ساختمان اداری 1399/06/31 رجوع به آگهی
مناقصه احداث پروژه های مورد نیاز : اداری، محوطه، سوله، پارکینگ 1399/06/31 رجوع به آگهی
مناقصه احداث پروژه ها : ساختمان مسکونی و محوطه 1399/06/31 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه های احداثی 1399/06/03 رجوع به آگهی
مناقصه احداث پروژه ها : ساختمان اداری و محوطه و سوله و بازسازی سوله ، رمپ تاکسی وی ، تکمیل ساختمان اداری 1399/05/30 رجوع به آگهی
مناقصه محوطه سازی پروژه های احداثی - نوع ساختمان اداری - مقدار 4861 متر مربع و محوطه مقدار 500 متر مربع و - سوله - مقدار 1536 متر مربع و محوطه مقدار 235 متر مربع و - رمپ تاکسی وی - مقدار 37500 متر م... 1399/05/23 رجوع به آگهی
مناقصه احداث پروژه ها : ساختمان مسکونی و محوطه 1399/05/22 رجوع به آگهی
مناقصه احداثات پروژه های مورد نیاز : اداری، محوطه، سوله، پارکینگ 1399/05/22 رجوع به آگهی
مناقصه احداثات پروژه های مورد نیاز : اداری - محوطه - سوله - رمپ تاکسی وی - تکمیل ساختمان اداری 1399/05/20 رجوع به آگهی
مناقصه احداثات پروژه های مورد نیاز : اداری، محوطه ، سوله، پارکینگ 1399/05/12 رجوع به آگهی
مناقصه احداث پروژه ها : ساختمان مسکونی و محوطه 1399/05/12 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاحیه تاریخ 1399/05/04 رجوع به آگهی
مناقصه احداثات پروژه های مورد نیاز : سوله - محوطه - آسایشگاه - اداری 1399/04/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 19