کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6911368 مناقصه خرید سیستم و تجهیزات رایانه ای استان خوزستان 1402/05/24 1402/05/25
6902172 مناقصه خرید سیستم و تجهیزات رایانه ای استان خوزستان 1402/05/22 1402/05/25
6874722 مناقصه خرید خدمات خودرویی 65 دستگاه خودرو وانت دو کابین مزدا استان خوزستان 1402/05/15 1402/05/17
6874075 مناقصه خرید خدمات خودرویی 65 دستگاه خودرو وانت دو کابین مزدا استان خوزستان 1402/05/15 1402/05/17
6812137 مناقصه خرید سیستم و تجهیزات رایانه ای استان خوزستان 1402/04/27 1402/04/29
6807760 مناقصه خرید سیستم و تجهیزات رایانه ای استان خوزستان 1402/04/26 1402/04/29
6789553 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل خرید کود میکرو کامل و سم علف کش بوتیزان استار - تامین حفاظت از اماکن و اسناد استان خوزستان 1402/04/21 1402/04/25
6785527 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل خرید کود میکرو کامل و سم علف کش بوتیزان استار - تامین حفاظت از اماکن و اسناد استان خوزستان 1402/04/20 1402/04/25
6783353 مناقصه واگذاری اجرای پروژه ها شامل 2 مورد : طرح انتقال آب با لوله به باغات - احداث شبکه آبیاری موقت و تسطیح نسبی بخشی از اراضی منطقه استان خوزستان 1402/04/20 1402/04/21
6774671 مناقصه واگذاری اجرای پروژه ها شامل 2 مورد طرح انتقال آب با لوله به باغات - احداث شبکه آبیاری موقت و تسطیح نسبی بخشی از اراضی منطقه استان خوزستان 1402/04/18 1402/04/21
6751869 مناقصه خرید خدمات خودرویی 90 دستگاه وانت نیسان پیکاب و وانت دو کابین مزدا استان خوزستان 1402/04/12 1402/04/15
6747739 مناقصه خرید خدمات خودرویی 90 دستگاه وانت نیسان پیکاب و وانت دو کابین مزدا استان خوزستان 1402/04/11 1402/04/15
6693623 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل :پروژه عملیات اصلاح سراب بندی-عملیات اجرای سردهنه وبهسازی کانال استان خوزستان 1402/03/30 1402/03/30
6690994 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل :پروژه عملیات اصلاح سراب بندی-عملیات اجرای سردهنه وبهسازی کانال استان خوزستان 1402/03/30 1402/03/30
6690453 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل عملیات اصلاح سراب بندی در منطقه - عملیات اجرای سردهنه و بهسازی کانال استان خوزستان 1402/03/29 رجوع به آگهی
6649595 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل :عملیات طرح انتقال آب با لوله - احداث سر دهنه روستا استان خوزستان 1402/03/22 1402/03/24
6639770 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل :عملیات طرح انتقال آب با لوله به باغات-احداث سر دهنه استان خوزستان 1402/03/20 1402/03/24
6638295 مناقصه عملیات اجرای تکمیل ایستگاه پمپاژ اصلی طرح شبکه ابیاری تحت فشار استان خوزستان 1402/03/20 1402/03/13
6625602 مناقصه دو ردیف مناقصه - تامین حفاظت از اماکن و اسناد دفتر استان و شهرستان های سازمان جهاد کشاورزی -خرید کود میکرو کامل و سم علف کش استان خوزستان 1402/03/16 1402/03/18
6616180 مناقصه دو ردیف مناقصه - تامین حفاظت از اماکن و اسناد دفتر استان و شهرستان های سازمان جهاد کشاورزی -خرید کود میکرو کامل و سم علف کش استان خوزستان 1402/03/11 1402/02/18
صفحه 1 از 56