کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7161624 مناقصه خرید خدمات مشاوره : استقرار آزمایشگاه محلی به منظور کنترل کیفیت عملیات بتنی و خاکی طرح احداث شبکه آبیاری و زهکشی سد مخزنی استان قزوین 1402/07/16 1402/07/18
7159630 مناقصه تامین منابع مالی احداث و بهره برداری انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر استان قزوین 1402/07/16 1402/07/16
7157128 مناقصه استقرار آزمایشگاه محلی به منظور کنترل کیفیت عملیات بتنی و خاکی طرح احداث شبکه آبیاری و زهکشی سد مخزنی استان قزوین 1402/07/15 1402/07/18
7156764 مناقصه خرید خدمات مشاوره : استقرار آزمایشگاه محلی به منظور کنترل کیفیت عملیات بتنی و خاکی طرح احداث شبکه آبیاری و زهکشی سد مخزنی استان قزوین 1402/07/15 1402/07/18
7089625 مناقصه تهیه و ساخت حمل و باراندازی لوله های چدن داکتیل خط انتقال آب استان قزوین 1402/07/05 رجوع به آگهی
7086938 مناقصه تهیه و ساخت ، حمل و باراندازی لوله های چدن داکتیل خط انتقال آب شرب استان قزوین 1402/07/04 1402/07/08
7073173 مناقصه تهیه و ساخت، حمل و باراندازی لوله های چدن داکتیل خط انتقال آب شرب از سد استان قزوین 1402/07/03 1402/07/08
7073171 مناقصه واگذاری تهیه و ساختُ، بارگیری حمل و باراندازی لوله های چدن داکتیل خط انتقال آب شرب از سد استان قزوین 1402/07/03 1402/07/08
7061720 مناقصه اجرای بتن پوشش (لاینینگ) 600 متر از 8 کیلومتر کانال خاکی استان قزوین 1402/06/29 1402/07/05
7059833 مناقصه اجرای بتن پوشش(لاینینگ) 600 متر از 8 کیلومتر کانال خاکی استان قزوین 1402/06/28 1402/07/05
7057736 مناقصه اجرای بتن پوشش (لاینینگ) 600 متر از 8 کیلومتر کانال خاکی استان قزوین 1402/06/28 1402/07/05
7043811 مناقصه تامین منابع مالی، احداث و بهره برداری انتقال پساب از تصفیهخانه شهر صنعتی استان قزوین 1402/06/22 1402/07/16
6829725 مناقصه واگذاری تهیه و ساخت بارگیری حمل و باراندازی لوله های چدن داکتیل خط انتقال آب شرب استان قزوین 1402/05/01 1402/05/04
6821915 مناقصه تهیه و ساخت بارگیری حمل و باراندازی لوله های چدن داکتیل خط انتقال آب شرب استان قزوین 1402/04/31 1402/05/04
6817724 مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه و ساخت- بارگیری- حمل و باراندازی لوله های چدن داکتیل خط انتقال آب شرب از سد بالاخانلو استان قزوین 1402/04/28 1402/05/04
6816477 مناقصه تهیه و ساخت بارگیری حمل و باراندازی لوله های چدن داکتیل خط انتقال آب شرب استان قزوین 1402/04/28 1402/05/04
6744723 مناقصه خرید خدمات مشاوره شامل انجام خدمات اندازه گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی و متصدیان ایستگاههای شبکه سنجش منابع آب در حوزه عملکرد - - خدمات ژئوتکنیک و آزمایشگاهی پروژه خط انتقال آب شرب طرح آبرسانی... استان قزوین 1402/04/11 1402/04/11
6744007 مناقصه انجام مطالعات ژئوتکنیک و ژئوالکتریک، خدمات مقاومت مصالح و آزمایشگاهی (کنترل موردی خاک، بتن، آسفالت و استان قزوین 1402/04/10 1402/04/11
6742050 مناقصه انجام خدمات حفاظت فیزیکی (نگهبانی) از مجموعه اماکن و تاسیسات تحت پوشش شرکت استان قزوین 1402/04/10 1402/04/21
6735755 مناقصه انجام خدمات حفاظت فیزیکی نگهبانی استان قزوین 1402/04/07 1402/04/12
صفحه 1 از 50