مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری انجام خدمات نظافت، سمپاشی و نگهداری فضای سبز و آبدارخانه 1389/10/15 1389/11/06
مناقصه واگذاری انجام خدمات امور ارتباطات و مخابرات مراکز اداره 1389/10/15 1389/11/06
مناقصه واگذاری نگهداری بهینه و بازسازی شبکه هوایی، شبکه کابل و فیبرنوری 1389/10/13 1389/10/29
مناقصه واگذاری اجرای عملیات طرح کانالسازی پروژه مسکن 1389/10/12 1389/10/29
مناقصه واگذاری اجرای عملیات طرح کانالسازی و فیبر مسکن 1389/10/12 1389/10/22
مناقصه واگذاری اجرای عملیات طرح کانالسازی و فیبرنوری مسکن 1389/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات طرح تقویت شبکه و آبونه و مرکزی و فیبر مرکز 1389/10/02 1389/10/18
مناقصه واگذاری عملیات طرح تقویت شبکه و آبونه و مرکزی و فیبر مرکز 1389/10/02 1389/10/18
مناقصه واگذاری عملیات طرح تقویت شبکه و آبونه و مرکزی و فیبر مرکز 1389/10/02 1389/10/22
مناقصه واگذاری نگهداری بهینه و بازسازی شبکه هوایی، شبکه کابل و فیبرنوری 1389/09/17 1389/09/30
مناقصه واگذاری نگهداری بهینه و بازسازی شبکه هوایی، شبکه کابل و فیبر نوری 1389/09/17 1389/09/30
مناقصه خرید تعداد 11 عدد onu 1389/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات نظافت، سمپاشی و نگهداری فضای سبز 1389/09/17 1389/09/27
مناقصه انجام خدمات امور ارتباطات و مخابرات مراکز اداره مخابرات 1389/09/17 1389/09/27
مناقصه انجام خدمات امور ارتباطات و مخابرات 1389/09/14 رجوع به آگهی
مناقصه خریداری تعداد 11 عدد onu 1389/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات نظافت، سمپاشی و نگهداری فضای سبز و آبدارخانه 1389/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات طرح فیبر 1389/08/25 1389/09/10
مناقصه واگذاری انجام خدمات امور سالن دستگاه MDF 1389/08/11 1389/08/25
مناقصه واگذاری انجام خدمات امور ارتباطات و مخابرات 1389/08/11 1389/08/25
صفحه 1 از 27