مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید قیر خالص 60/70 (جهت تولید آسفالت) 1400/07/17 1400/07/08
مناقصه واگذاری پروژه عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله و نخاله و حمل به مرکز زباله و دفن حلقه- پروژه نگهداری عرصه های فضای سبز شهر 1400/07/12 1400/07/17
مناقصه - نگهداری عرصه های فضای سبز شهر - عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله و نخاله و حمل به مرکز زباله و دفن 1400/07/08 1400/07/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه پروژه نگهداری عرصه های فضای سبز 1400/07/07 1400/07/17
مناقصه پروژه عملیات رفت و روب جمع آوری زباله و خاله و حمل به مرکز زباله و دفن 1400/07/07 1400/07/17
مناقصه خرید قیر 1400/07/01 1400/07/08
مناقصه خرید قیر خالص 60/70 (جهت تولید آسفالت) 1400/07/01 1400/07/08
مناقصه نگهداری عرصه های فضای سبز شهر - عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله 1400/06/20 1400/06/22
مناقصه نگهداری عرصه های فضای سبز شهر - عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله 1400/06/13 1400/06/22
مناقصه انجام بیمه درمان گروهی (تکمیلی - عمر و حادثه) 1400/05/19 رجوع به آگهی
مناقصه انجام بیمه درمان گروهی (تکمیلی - عمر و حادثه) 1400/05/12 رجوع به آگهی
مناقصه نماسازی مسجد جامع 1400/05/02 1400/05/04
مناقصه نماسازی مسجد 1400/04/26 1400/05/04
مناقصه اجرای پروژه (احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی ـ آماده سازی، زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت ـ نماسازی مسجد ـ زیرسازی جدولگذاری و آسفالت 1400/03/31 1400/04/02
مناقصه احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی- آماده سازی، زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت - نماسازی مسجد و... 1400/03/25 1400/04/02
مناقصه احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی 1400/03/10 1400/03/12
مناقصه احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی فاز ۱ -آماده سازی، زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت 1400/03/03 1400/03/12
مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام واگذاری بخشی از خدمات حجمی و معین شهرداری 1400/02/26 1400/02/27
مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام واگذاری بخشی از خدمات حجمی و معین 1400/02/18 1400/02/27
مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام واگذاری بخشی از خدمات حجمی 1400/02/05 1400/02/07
صفحه 1 از 12