مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مناقصه عمومی آسفالت 1400/10/19 1400/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات لگه گیری آسفالت در معابر 1400/06/01 1400/06/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مناقصه عمومی تامین خودروهای استیجاری با راننده برای انجام امورات جاری مرحله دوم 1400/05/18 1400/05/20
مناقصه واگذاری امتیاز بهره برداری از جایگاه CNG 1400/05/13 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری، هدایت آب های سطحی و اصلاحات ترافیکی 1400/05/12 1400/05/17
مناقصه عمومی اجرای عملیات بتن ریزی معابر سطح شهر 1400/05/12 1400/05/17
مناقصه عملیات تهیه قیر ،قیرپاشی 1400/05/12 1400/05/17
مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی شهرداری 1400/05/09 1400/05/16
مناقصه انجام عملیات پخت آسفالت با دستگاه مکانیزه 1400/05/07 1400/05/21
مناقصه واگذاری امتیاز بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری به مدت یکسال 1400/05/04 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات جدول گذاری،هدایت آبهای سطح 1400/04/19 1400/04/23
مناقصه تهیه قیر،قیرپاشی 1400/04/19 1400/04/23
مناقصه اجرای عملیات بتن ریزی 1400/04/19 1400/04/23
مناقصه اجرای امور کامل خدمات شهری شهرستان 1400/04/14 1400/04/19
مناقصه انجام عملیات پخت آسفالت با دستگاه مکانیزه 1400/04/10 1400/04/18
مناقصه واگذاری عملیات پخت، اجرای آسفالت و جدول گذاری 1400/04/10 1400/04/18
مناقصه واگذاری امتیاز بهره برداری از جایگاه CNG 1400/04/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات 1400/04/10 1400/04/16
مناقصه تامین خودرو های استیجاری با راننده برای انجام امورات جاری 1400/04/04 1400/04/09
مناقصه انجام عملیات پخت آسفالت با دستگاه مکانیزه و جدولگذاری 1400/04/04 1400/04/18
صفحه 1 از 25