مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه احداث قسمت دوم خط انتقال فاضلاب 1397/11/02 1397/11/13
واگذاری انجام بخشی از خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی 1397/10/30 1397/11/08
انجام بخشی از خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی 1397/10/29 رجوع به آگهی
برونسپاری عملیات راهبری ، بهره برداری ، نگهداری و تعمیر(نگهداشت) مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر 1397/10/23 1397/11/01
برون سپاری خدمات راهبردی ،بهره برداری، نگهداری و تعمیر(نگهداشت) مداول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر 1397/10/23 1397/11/01
انجام بخشی از خدمات مورد نیاز در سطوح شغلی مختلف با تامین و بکارگیری تعدادی 87 نفر 1397/10/23 1397/11/01
انجام بخشی از خدمات مورد نیاز در سطوح شغلی مختلف با تامین و بکارگیری تعدادی 87 نفر 1397/10/22 1397/11/01
برون سپاری خدمات راهبردی ،بهره برداری، نگهداری و تعمیر(نگهداشت) مداول اول تصفیه خانه فاضلاب 1397/10/22 1397/11/01
حفر یک حلقه چاه آهکی 1397/10/19 رجوع به آگهی
حفر یک حلقه چاه شبه فلمن 1397/10/19 1397/10/29
صفحه 4 از 76