کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7406197 مناقصه بازسازی و پوشش حوضچه های واحد ca استان خوزستان 1402/09/14 1402/09/21
7401585 مناقصه بازسازی پوشش حوضچه های واحد CA استان خوزستان 1402/09/13 رجوع به آگهی
7395428 مناقصه خرید فوم آتش نشانی استان خوزستان 1402/09/12 1402/09/18
7395422 مناقصه خرید 800,000 پلمپ کابلی استان خوزستان 1402/09/12 1402/09/18
7395367 مناقصه واگذاری طراحی، خرید، نصب و راه اندازی پروژه ساخت مخزن ذخیره SLUDGE TANK و تاسیسات جانبی آن در واحد کلر الکالی CA استان خوزستان 1402/09/12 1402/09/19
7390793 مناقصه خرید 800,000 پلمپ کابلی استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/18
7390788 مناقصه خرید فوم آتش نشانی طبق درخواست 0259026%3 FOMA FFF) 3,6) استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/18
7379517 مناقصه انجام عملیات سند بلاست لکه گیری و رنگ آمیزی سازه ها و کالر کد تجهیزات استان تهران 1402/09/07 1402/09/15
7379412 مناقصه خرید فلومیتر و ترانسمیترها استان خوزستان 1402/09/07 1402/09/15
7375761 مناقصه انجام عملیات سند بلاست لکه گیری و رنگ آمیزی سازه ها استان تهران 1402/09/06 1402/09/15
7375163 مناقصه خرید فلومیتر و ترانسمیتر استان خوزستان 1402/09/06 1402/09/15
7301926 مناقصه واگذاری طراحی اصولی و تفصیلی، خرید و تامین تجهیزات نصب و راه اندازی پکیج و سیستم بازیابی آب سنتریت واحد S-PVC استان خوزستان 1402/08/23 1402/08/30
7301785 مناقصه راهبری و اجرای کلیه عملیات مربوط به بسته بندی، انبارداری، صفافی، بازرگانی تخلیه و بارگیری، نظافت و تمیزکاری و چیدمان ،محافظت توزین و باسکول و ترخیص محصولات استان خوزستان 1402/08/23 1402/08/30
7301380 مناقصه خرید خدمات اجرای عملیات بازسازی دفاتر و ادارات استان خوزستان 1402/08/23 رجوع به آگهی
7300009 مناقصه طراحی اصولی و تفصیلی،خرید و تاًمین تجهیزات، نصب و راه اندازی پکیج و سیستم بازیابی آب سنتریت واحد S-PVC استان خوزستان 1402/08/22 رجوع به آگهی
7299940 مناقصه طراحی اصولی و تفصیلی ،خرید و تامین تجهیزات نصب و راه اندازی پکیج و سیستم بازیابی آب سنتریت واحد S-PVC استان خوزستان 1402/08/22 1402/08/30
7299889 مناقصه راهبری و اجرای کلیه عملیات مربوط به بسته بندی، انبارداری، صفافی، بازرگانی تخلیه و بارگیری، نظافت و تمیزکاری و چیدمان ،محافظت توزین و باسکول و ترخیص محصولات استان خوزستان 1402/08/22 1402/08/30
7299853 مناقصه راهبری و اجرای کلیه عملیات مربوط به بسته بندی، انبارداری، صفافی، بازرگانی تخلیه و بارگیری، نظافت و تمیزکاری و چیدمان ،محافظت توزین و باسکول و ترخیص محصولات استان خوزستان 1402/08/22 1402/08/30
7297599 مناقصه خرید خدمات اجرای عملیات بازسازی دفاتر و ادارات مختلف شرکت استان خوزستان 1402/08/22 1402/08/30
7276290 مناقصه واگذاری طراحی، خرید و اجرای صاعقه گیر ساختمانهای شرکت استان خوزستان 1402/08/15 1402/08/23
صفحه 1 از 69