مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات آزاد سازی تصرفات بستر رودخانه 1400/10/21 1400/10/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آزاد سازی تصرفات بستر رودخانه 1400/10/21 1400/10/26
مناقصه خرید، بارگیری، حمل، باراندازی و تحویل مواد و مصالح پوشش های حفاظتی داخلی وخارجی سرجوش لوله های فولادی شبکه اصلی آبیاری 1400/10/19 1400/10/22
مناقصه خرید، بارگیری، حمل، باراندازی و تحویل مواد و مصالح پوشش های حفاظتی داخلی و خارجی سرجوش لوله های فولادی شبکه اصلی آبیاری 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی لایروبی، تسهیل، هدایت جریان و بازگشایی رودخانه ها 1400/10/08 1400/10/12
مناقصه لایروبی، تسهیل، هدایت جریان و بازگشایی رودخانه های استان 1400/10/07 1400/10/12
مناقصه عملیات آزاد سازی تصرفات بستر رودخانه 1400/09/30 1400/10/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آزاد سازی تصرفات بستر رودخانه 1400/09/30 1400/10/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی لایروبی، تسهیل، هدایت جریان و بازگشایی رودخانه های استان 1400/09/22 1400/09/25
مناقصه خدمات تشکیل اکیپ های گشت و بازرسی منابع آب سطحی و زیرزمینی 1400/06/16 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات تشکیل اکیپ های گشت و بازرسی منابع آب زیرزمینی 1400/06/16 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات تشکیل اکیپ های گشت و بازرسی منابع آب سطحی 1400/06/16 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات تشکیل اکیپ های گشت و بازرسی منابع آب زیرزمینی در محدوده شهرستان 1400/06/16 1400/06/18
مناقصه خدمات تشکیل اکیپ های گشت و بازرسی منابع آب زیرزمینی در محدوده 1400/06/15 1400/06/18
مناقصه خدمات تشکیل اکیپ های گشت و بازرسی منابع آب سطحی و زیرزمینی در محدوده شهرستانها 1400/06/15 1400/06/18
مناقصه خدمات تشکیل اکیپ های گشت و بازرسی منابع آب سطحی در محدوده 1400/06/15 1400/06/18
مناقصه خدمات تشکیل اکیپ های گشت و بازرسی منابع آب زیرزمینی 1400/06/15 1400/06/18
مناقصه خدمات مهندسی بازرسی فنی انجام آزمایش های غیر مخرب جوش تجهیزات فولادی 1400/05/18 1400/05/21
مناقصه خدمات مهندسی بازرسی فنی انجام آزمایش های غیر مخرب جوش تجهیزات فولادی 1400/05/18 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین خودرو 1400/04/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 38