کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7344251 مناقصه حفاری 4 حلقه چاه پدافند استان کرمان 1402/08/27 1402/08/27
4152217 مناقصه اجرای خط انتقال روستای استان کرمان 1400/04/29 رجوع به آگهی
2696364 مناقصه اجرای خط برق مخزن و چاهها استان کرمان، استان تهران 1398/12/22 1399/01/06
2676369 مناقصه طرح آبرسانی استان کرمان، استان تهران 1398/12/13 1398/12/19
2673361 مناقصه واگذاری آبرسانی به مجتمع روستایی استان کرمان، استان تهران 1398/12/12 1398/12/19
2669917 مناقصه عمومی دو مرحله ای آبرسانی به مجتمع روستایی مرغک شَهرستان بم استان کرمان 1398/12/11 1398/12/19
2669916 مناقصه عمومی دو مرحله ای آبرسانی به مجتمع روستایی هشتادان کرمان استان کرمان 1398/12/11 1398/12/19
2669540 مناقصه واگذاری طرح آبرسانی به مجتمع روستایی استان کرمان، استان تهران 1398/12/11 1398/12/19
2664895 مناقصه طرح آبرسانی استان کرمان 1398/12/10 رجوع به آگهی
2662537 مناقصه واگذاری طرح آبرسانی به مجتمع ها استان کرمان، استان تهران 1398/12/08 1398/12/11
2656264 مناقصه آبرسانی به مجتمع ها استان کرمان، استان تهران 1398/12/06 1398/12/11
2655921 مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی به مجتمع روستایی استان کرمان 1398/12/06 1398/12/12
2655917 مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی به مجتمع روستایی دلفارد شهرستان جیرفت استان کرمان 1398/12/06 1398/12/12
2655916 مناقصه عمومی دو مرحله ای آبرسانی به مجتمع روستایی شادیان شهرستان بافت استان کرمان 1398/12/06 1398/12/11
2655257 مناقصه طرح آبرسانی به مجتمع روستایی استان کرمان 1398/12/06 رجوع به آگهی
2597898 مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی استان کرمان، استان تهران 1398/11/17 1398/11/23
2597877 مناقصه واگذاری اجرای خطوط شبکه و 400 فقره انشعاب خانگی فاضلاب روستا استان کرمان، استان تهران 1398/11/17 1398/11/23
2592183 مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای خطوط شبکه و 400 فقره انشعاب خانگی فاضلاب روستایی سیرچ استان فارس 1398/11/15 1398/11/23
2592175 مناقصه عمومی دو مرحله ای آبرسانی به مجتمع های روستایی استان کرمان 1398/11/15 1398/11/23
2591360 مناقصه واگذاری اجرای خطوط شبکه و 400 فقره انشعاب خانگی فاضلاب استان کرمان، استان تهران 1398/11/15 1398/11/23
صفحه 1 از 46