مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان ارزیابی کیفی مهندسین مشاور جهت انجام جمع آوری و هدایت آبهای سطحی خیابان 1390/03/11 1390/03/20
واگذاری جمع آوری و هدایت آبهای سطحی 1390/03/10 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری و هدایت آبهای سطحی خیابان 1390/03/10 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی پروژه جمع آوری و هدایت آب های سطحی 1389/04/16 1389/04/31
طراحی و اجرای سیستم تله متری 1387/07/23 1387/08/08
شبکه جمع آوری و هدایت آب های سطحی 1387/07/22 1387/08/07
طرح جمع آوری و هدایت آب های سطحی 1387/02/14 1387/02/29
اقدام به رسوب برداری و لجن برداری از کانال ها و تونل ها 1387/02/14 1387/02/29
مجری طرح جمع آوری و هدایت آب های سطحی 1387/02/07 1387/02/22
اجرای سامانه تله متری ، مونیتورینگ و تجهیز اتاق کنترل 1387/02/02 1387/02/18
صفحه 3 از 4