کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7403155 مناقصه خرید سیلندر مرحله دوم کمپرسور اورهد شرکت پالایش گاز استان فارس 1402/09/14 1402/09/21
7403149 مناقصه خرید سیستم خاموش کننده کف ساز هوای فشرده شرکت پالایش گاز استان فارس 1402/09/14 1402/09/21
7392762 مناقصه خرید سیلندر مرحله دوم کمپرسورهای اورهد استان فارس 1402/09/11 1402/09/21
7390302 مناقصه خرید سیستم خاموش کننده کف ساز هوای فشرده استان فارس 1402/09/11 1402/09/21
7368994 مناقصه خرید سیلندر مرحله دوم کمپرسورهای اورهد استان فارس 1402/09/05 1402/09/21
7368993 مناقصه خرید سیستم خاموش کننده کف ساز هوای فشرده استان فارس 1402/09/05 1402/09/21
7297325 مناقصه خرید سیلندرهای استاندارد گازی آزمایشگاه(هیدروژن سولفید، GAS MIX) استان فارس 1402/08/22 1402/08/29
7291108 مناقصه تعمیر کولر هوایی واحد 800، مبدل مایعات واحد 103 و تیوب باندل های احیاء واحد 400 - استان فارس 1402/08/20 1402/08/27
7290551 مناقصه خرید سیلندرهای استاندارد گازی آزمایشگاه هیدروژن سولفید و mix gas استان فارس 1402/08/20 1402/08/29
7287794 مناقصه تعمیر کولر هوایی واحد 800،مبدل مایعات واحد 103 و تیوب بندل های احیا واحد 400 شرکت پالایش استان فارس 1402/08/20 1402/08/27
7271662 مناقصه خرید سیلندرهای استاندارد گازی آزمایشگاه (هیدروژن سولفید و mix gas ) استان فارس 1402/08/14 1402/08/29
7271241 مناقصه تعمیر کولر هوایی واحد 800 ، مبدل مایعات واحد 103 و تیوب باندل های احیاء واحد 400 استان فارس 1402/08/14 1402/08/27
7263850 مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی استان فارس 1402/08/13 1402/08/20
7258966 مناقصه خدمات تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سرو غذا و اداره رستوران استان فارس 1402/08/10 1402/08/16
7258156 مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی استان فارس 1402/08/10 1402/08/20
7252697 مناقصه خدمات تهیه و طبخ،بسته بندی،توزیع،سرو غذا و اداره رستوران استان فارس 1402/08/09 1402/08/16
7248119 مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی استان فارس 1402/08/08 1402/08/20
7248117 مناقصه خدمات تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران استان فارس 1402/08/08 1402/08/16
7247903 مناقصه خدمات تهیه و طبخ ،بسته بندی توزیع، سرو غذا و اداره رستوران استان فارس 1402/08/08 1402/08/16
7238924 مناقصه خدمات تهیه و طبخ بسته بندی ،توزیع سرو غذا استان فارس 1402/08/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 139