کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7305651 مناقصه برون سپاری بخشی از خدمات فضای سبز ، تعمیر و نگهداری آسانسور ساختمان مرکزی و ساختمان ها استان تهران 1402/08/24 1402/08/29
7305495 مناقصه واگذاری احداث پل عابر پیاده استان تهران 1402/08/24 1402/08/29
7302353 مناقصه واگذاری برون سپاری بخشی از خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری آسانسور ساختمان مرکزی و ساختمانهای تابعه شرکت و همچنین امور مربوط به نظافت و تمیزکاری ساختمانهای مذکور استان تهران 1402/08/23 1402/08/29
7301323 مناقصه احداث پل عابر پیاده واقع در بلوار استان تهران 1402/08/23 1402/08/29
7301219 مناقصه واگذاری احداث پل عابر پیاده استان تهران 1402/08/23 1402/08/29
7300908 مناقصه برون سپاری بخشی از خدمات فضای سبز،تعمیر ونگهداری آسانسورساختمان مرکزی وساختمانهای تابعه شرکت عمران پرند استان تهران 1402/08/23 1402/08/29
7274182 مناقصه اتلاف و مبارزه با آفات (جانوران موذی، حشرات و....) استان تهران 1402/08/15 1402/08/20
7269889 مناقصه اتلاف و مبارزه با آفات (جانوران موذی، حشرات و....) استان تهران 1402/08/14 1402/08/20
7268661 مناقصه اتلاف و مبارزه با آفات (جانوران موذی، حشرات و....) استان تهران 1402/08/14 1402/08/20
7267907 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اتلاف و مبارزه با آفات (جانوران موذی ، حشرات و .... ) استان تهران 1402/08/14 1402/08/20
7260189 مناقصه انجام خدمات مشاور ژئوتکنیک استان تهران 1402/08/10 1402/08/13
7259692 مناقصه واگذاری انتخاب کارگزار جهت برون سپاری بخشی از خدمات قابل ارایه به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن استان تهران 1402/08/10 1402/08/15
7258654 مناقصه انتخاب کارگزار جهت برون سپاری بخشی از خدمات قابل ارائه به متقاضیان استان تهران 1402/08/10 1402/08/15
7255624 مناقصه انجام خدمات مشاور ژئوتکنیک در شهر استان تهران 1402/08/09 1402/08/13
7255439 مناقصه انتخاب کارگزار جهت برون سپاری بخشی از خدمات قابل ارائه به متقاضیان مسکن مهر استان تهران 1402/08/09 1402/08/15
7255160 مناقصه انتخاب کارگزار جهت برون سپاری بخشی از خدمات قابل ارایه به متقاضیان مسکن مهر استان تهران 1402/08/09 1402/08/15
7254649 مناقصه انتخاب کارگزار جهت برون سپاری بخشی از خدمات قابل ارایه به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن استان تهران 1402/08/09 1402/08/15
7253944 مناقصه واگذاری انتخاب کارگزار جهت برون سپاری بخشی از خدمات قابل ارایه به متقاضیان طرح نهضت ملی ،مسکن استان تهران 1402/08/09 1402/08/15
7252643 مناقصه انجام خدمات مشاور ژئوتکنیک در شهر جدید پرند استان تهران 1402/08/09 1402/08/13
7204863 مناقصه واگذاری احداث پل عابر پیاده استان تهران 1402/07/25 1402/07/30
صفحه 1 از 53