کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7389386 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث تقاطع غیرهمسطح ورودی شهر استان بوشهر 1402/09/10 1402/09/14
7362622 مناقصه انجام قسمتی از امور حقوقی در حوزه های مرتبط با فعالیت های سازمان ملی زمین و مسکن استان بوشهر 1402/09/02 1402/09/08
7361389 مناقصه انجام قسمتی از امور حقوقی در حوزه های مرتبط با فعالیت های سازمان ملی زمین و مسکن استان بوشهر 1402/09/01 1402/09/08
7355607 مناقصه انجام قسمتی از امور حقوقی در حوزه های مرتبط با فعالیت های سازمان ملی زمین و مسکن استان بوشهر 1402/08/30 1402/09/08
7310265 مناقصه 2 ریف مناقصه شامل : 1- پروژه های احداث 172 واحدی 2- احداث 164 واحدی استان بوشهر 1402/08/25 رجوع به آگهی
7308286 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای آماده سازی اراضی 37 هکتاری شهر استان بوشهر 1402/08/24 1402/08/29
7305657 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای آماده سازی اراضی 108 هکتاری شهر بوشهر زون F3(طرح نهضت ملی مسکن)تجدید اول استان بوشهر 1402/08/24 1402/08/29
7305001 مناقصه آماده سازی اراضی 108 هکتاری شهر استان بوشهر 1402/08/24 1402/08/29
7304976 مناقصه آماده سازی اراضی 108 هکتاری شهر استان بوشهر 1402/08/24 1402/08/29
7304960 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای طرح آماده سازی و گذرکشی سایت بردستان (فاز2,3) (طرح نهضت ملی مسکن)تجدید اول استان بوشهر 1402/08/24 1402/08/29
7304959 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای طرح آماده سازی و گذرکشی سایت بردستان (فاز 1) (طرح نهضت ملی مسکن)تجدید اول استان بوشهر 1402/08/24 1402/08/29
7304949 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای طرح آماده سازی و گذرکشی سایت دیر (17 هکتاری) (طرح نهضت ملی مسکن)تجدید اول استان بوشهر 1402/08/24 1402/08/29
7304230 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای آماده سازی اراضی شهر چغادک فاز 1(طرح نهضت ملی مسکن) استان بوشهر 1402/08/23 1402/08/29
7304229 مناقصه آماده سازی اراضی 450 هکتاری استان بوشهر 1402/08/23 1402/08/29
7304227 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای آماده سازی اراضی 450 هکتاری استان بوشهر 1402/08/23 1402/08/29
7304226 مناقصه آماده سازی اراضی 80 هکتاری شهر استان بوشهر 1402/08/23 1402/08/29
7304213 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای آماده سازی اراضی 22 هکتاری شهر دیلم (طرح نهضت ملی مسکن) استان بوشهر 1402/08/23 1402/08/29
7304202 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای آماده سازی اراضی 13 هکتاری بندر ریگ (طرح نهضت ملی مسکن) استان بوشهر 1402/08/23 1402/08/29
7303747 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای آماده سازی اراضی 450 هکتاری استان بوشهر 1402/08/23 1402/08/29
7303375 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای شبکه جمع آوری آب های سطحی و انتقال فاضلاب اراضی 530 هکتاری شهر بوشهر فاز 1 و 2 استان بوشهر 1402/08/23 1402/08/29
صفحه 1 از 53