کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7373331 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای آماده سازی اراضی نهضت ملی محمد آباد ریگان با جدولگذاری محدود استان کرمان 1402/09/05 1402/09/11
7371695 مناقصه اجرای آماده سازی بخشی از معابر سلیت 49 هکتاری استان کرمان 1402/09/05 1402/09/11
7371692 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث باند دوم نرماشیر ریگان بزمان ایرانشهر استان کرمان 1402/09/05 1402/09/11
7295370 مناقصه نقشه برداری و طراحی فاز یک و دو آماده سازی اراضی آلحاقی شهر رفسنجان استان کرمان 1402/08/21 1402/08/27
7271047 مناقصه نقشه برداری و طراحی فاز دو آماده سازی اراضی استان کرمان 1402/08/14 1402/08/22
7270306 مناقصه اجرای آماده سازی اراضی نهضت ملی استان کرمان 1402/08/14 1402/08/20
7270204 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای آماده سازی بخشی از معابر سلیت 49 هکتاری حاجی آباد شهر کرمان استان کرمان 1402/08/14 1402/08/20
7264864 مناقصه احداث بزرگراه و کمربندی استان کرمان 1402/08/13 1402/08/18
7251298 مناقصه نقشه برداری و طراحی فاز یک و دو آماده سازی اراضی الحاقی بردسیر استان کرمان 1402/08/08 1402/08/14
7218869 مناقصه احداث باند دوم جاده استان کرمان 1402/07/30 1402/08/07
7215325 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل باند دوم کنار گذر غربی استان کرمان 1402/07/29 1402/08/06
7215059 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای آماده سازی اراضی 108 هکتاری نهضت ملی استان کرمان 1402/07/29 1402/08/06
7215058 مناقصه اجرای آماده سازی اراضی نهضت ملی شهر ارزوئیه با جدول گذاری محدود استان کرمان 1402/07/29 1402/08/06
7215049 مناقصه احداث دوربرگردان های کمربندی غربی کرمان قطعه4 استان کرمان 1402/07/29 1402/08/06
7215037 مناقصه اجرای پروژه مجتمع تجاری استان کرمان 1402/07/29 1402/08/06
7162940 مناقصه نقشه برداری و طراحی فاز یک و دو آماده سازی اراضی آلحاقی شهر استان کرمان 1402/07/16 1402/07/25
7162935 مناقصه نقشه برداری و طراحی فاز یک و دو آماده سازی 97.5 هکتار از اراضی الحاقی شهر بافت استان کرمان 1402/07/16 1402/07/25
7162928 مناقصه نقشه برداری و طراحی فاز یک و دو آماده سازی اراضی الحاقی راور استان کرمان 1402/07/16 1402/07/25
7072427 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای آماده سازی اراضی 125 هکتاری نهضت ملی شهر بافت با جدولگذاری محدود (عملیات خاکی، جدولگذاری استان کرمان 1402/07/03 1402/07/13
7072273 مناقصه اجرای آماده سازی اراضی نهضت ملی شهر استان کرمان 1402/07/03 1402/07/13
صفحه 1 از 109