مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
حفاظت از اراضی دولتی 1398/01/20 1398/01/25
واگذاری حفاظت از اراضی دولتی 1398/01/19 1398/01/25
تکمیل ساختمان سردخانه و سالن تشریح و ساختمان های جنبی 1398/01/05 1398/01/06
احداث قسمتی از بیس و آسفالت محور پل 1397/12/28 1398/01/06
تکمیل ساختمان سردخانه و سالن تشریح پزشکی قانونی 1397/12/28 1398/01/06
خرید خدمات مشاوره ادامه نظارت کارگاهی 1397/12/28 1398/01/06
عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محورها 1397/12/28 1398/01/06
آسفالت محورها ـ احداث پل طاقی ـ احداث قسمتی از بیس و آسفالت محور ـ اجرای پریمکت و آسفالت محورها ـ اج... 1397/12/28 1398/01/06
تکمیل ساختمان سردخانه و سالن تشریح پزشکی قانونی 1397/12/27 1398/01/06
واگذاری پروژه های عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محورها و اجرای پریمکت و آسفالت محورها و اجرای عملیات خا... 1397/12/25 1398/01/06
صفحه 1 از 57