کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7235538 مناقصه تامین 5 دستگاه خودروی سواری با کارکرد روزانه و تعداد 5 نفر نیروی انسانی جهت حفاظت از اراضی و املاک استان مازندران 1402/08/04 1402/08/11
7233002 مناقصه تامین 5 دستگاه خودرو با کارکرد روزانه و تعداد 5 نفر نیروی انسانی جهت حفاظت از اراضی و املاک سازمان استان مازندران 1402/08/03 1402/08/11
7228536 مناقصه تامین 5 دستگاه خودروی سواری با کارکرد روزانه و 5 نفر نیرو جهت حفاظت از اراضی و املاک و ساختمانهای متعلق به سازمان ملی زمین و استان مازندران 1402/08/02 1402/08/11
7216274 مناقصه بهسازی خاک و اجرای میکرووپایل در زمین نهضت ملی استان مازندران 1402/07/30 1402/08/04
7213158 مناقصه بهسازی خاک و اجرای میکروپایل در زمین نهضت ملی مسکن استان مازندران 1402/07/29 1402/08/04
6994502 مناقصه تکمیل پلها استان مازندران 1402/06/13 1402/06/16
6989577 مناقصه واگذاری دو مورد تکمیل پل استان مازندران 1402/06/12 1402/06/16
6985441 مناقصه تکمیل پل آلش رود و رمپهای طرفین به همراه احداث آبروی زربال استان مازندران 1402/06/11 1402/06/16
6985123 مناقصه تکمیل پل ناپلارود و رمپهای طرفین استان مازندران 1402/06/11 1402/06/16
6985060 مناقصه تکمیل پل ناپلارود استان مازندران 1402/06/11 1402/06/16
6928116 مناقصه عملیات اجرایی ساماندهی و تثبیت بستر پل استان مازندران 1402/05/29 1402/06/01
6918293 مناقصه عملیات اجرایی ساماندهی و تثبیت بستر پل سنگتاب استان مازندران 1402/05/26 1402/06/01
6917856 مناقصه عملیات اجرایی ساماندهی و تثبیت بستر پل سنگتاب شهرستان قائمشهر استان مازندران 1402/05/25 1402/06/01
6896076 مناقصه واگذاری تکمیل پل و رمپهای طرفین آن استان تهران 1402/05/21 1402/05/19
6890894 مناقصه بهسازی محور استان مازندران 1402/05/19 1402/05/25
6885491 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی محور غربی استان مازندران 1402/05/17 1402/05/25
6876008 مناقصه تکمیل پل ناپلارود و رمپهای طرفین آن در کیلومتر 25900 محور استان تهران 1402/05/15 1402/05/19
6875663 مناقصه تکمیل پل استان مازندران 1402/05/15 1402/05/19
6875393 مناقصه تکمیل پل استان مازندران 1402/05/15 1402/05/19
6870230 مناقصه تکمیل پل ناپلارود و رمپهای طرفین استان مازندران 1402/05/14 1402/05/19
صفحه 1 از 141