مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای بخشی از عملیات اجرایی ساختمان مرکزی پارک عل... 1399/01/19 1399/01/19
واگذاری اجرای بخشی از عملیات اجرایی ساختمان مرکزی 1399/01/19 1399/01/19
واگذاری اجرای بخشی از عملیات اجرایی ساختمان مرکزی 1399/01/18 1399/01/19
اجرای بخشی از عملیات اجرایی ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری 1398/12/25 1398/12/25
اجرای بخشی از عملیات اجرایی ساختمان 1398/12/22 1399/01/25
واگذاری اجرای بخشی از عملیات اجرایی ساختمان مرکزی 1398/12/08 1398/12/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای بخشی از عملیات اجرایی ساختمان مرکزی پارک عل... 1398/12/08 1398/12/10
واگذاری اجرای بخشی از عملیات اجرایی ساختمان مرکزی 1398/12/07 1398/12/10
انجام امور پشتیبانی و خدماتی 1398/02/12 1398/02/14
انجام امور پشتیبانی و خدماتی پارک علم و فناوری 1398/02/11 1398/02/14
صفحه 1 از 3