مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه مشارکت در احداث مجتمع تجاری –مسکونی 1398/06/14 1398/06/20
فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه مشارکت در احداث مجتمع تجاری –مسکونی 1398/06/14 1398/06/20
فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه مشارکت در احداث مجتمع تجاری –مسکونی 1398/06/14 1398/06/20
احداث پارک 750 متری 1398/06/14 1398/06/20
احداث پارک 150 متری 1398/06/14 1398/06/20
احداث مجتمع تجاری - مسکونی 1398/06/14 1398/06/20
احداث مجتمع تجاری-مسکونی 1398/06/14 1398/06/20
احداث مجتمع تجاری -مسکونی شهرک 1398/06/14 رجوع به آگهی
واگذاری احداث مجتمع تجاری- مسکونی 1398/06/14 رجوع به آگهی
تجدید تکمیل مرکز سلامت 1398/06/14 1398/06/20
صفحه 4 از 99