مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5970402 مناقصه آماده سازی معابر - بخشی از هدایت آبهای سطحی سایت 1401/09/01 1401/08/30
5956409 مناقصه بخشی از هدایت آبهای سطحی سایت مسکن مهر 1401/08/26 1401/08/30
5955698 مناقصه آماده سازی معابر بخش غربی سایت 55 هکتاری مسکن مهر 1401/08/25 1401/08/30
5955696 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای آماده سازی معابر 1401/08/25 1401/08/30
5952963 مناقصه آماده سازی معابر -بخشی از هدایت آبهای سطحی 1401/08/25 1401/08/30
5811572 مناقصه احداث راه و باند 1401/07/27 1401/08/01
5808888 مناقصه احداث راه 1401/07/26 1401/08/01
5808868 مناقصه احداث باند دوم از میدان 1401/07/26 1401/08/01
5802226 مناقصه احداث باند دوم از میدان تا ابتدای چهار خطه 1401/07/25 1401/08/01
5772302 مناقصه حفاظت و نگهدری اراضی دولتی تحت تملک 1401/07/18 1401/07/23
5771215 مناقصه تأمین خودرو های استیجاری 1401/07/18 1401/07/18
5770018 مناقصه واگذاری حفاظت و و نگهداری اراضی دولتی تحت تملک خود 1401/07/18 1401/07/23
5769422 مناقصه تعریض و بهسازی پروژه محور 1401/07/18 1401/07/21
5769416 مناقصه ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای باند دوم ایمن سازی محور 1401/07/18 1401/07/21
5765793 مناقصه تامین خودروهای استیجاری جهت ساختمان شماره 1 1401/07/17 1401/07/18
5760778 مناقصه تعریض و بهسازی پروژه محور - باند دوم ایمن سازی محور 1401/07/16 1401/07/21
5755591 مناقصه تأمین خودروهای استیجاری 1401/07/12 1401/07/18
5712018 مناقصه تأمین خودرو های استیجاری 1401/06/29 1401/07/04
5706518 مناقصه تامین خودروهای استیجاری ساختمان 1401/06/28 1401/07/04
5656826 مناقصه تکمیل مسجد و احداث دیوار و محوطه مسجد 2000 واحدی مسکن 1401/06/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 92