کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7395939 مناقصه احداث پل کمربندی بستان و راه های طرفین استان خوزستان 1402/09/12 1402/09/13
7386337 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث پل کمربندی بستان و راههای طرفین ( از محل احدا ث باند دوم اهواز - حمیدیه - سوسنگرد - چذابه ) استان خوزستان 1402/09/08 1402/09/13
7376399 مناقصه احداث پل کمربندی بستان و راه های طرفین استان خوزستان 1402/09/06 1402/09/13
7353941 مناقصه آماده سازی معابر و پایدار سازی سایت مسکن مهر نمره 2 مسجد سلیمان استان خوزستان 1402/08/29 1402/09/04
7353778 مناقصه آماده سازی معابر سایت استان خوزستان 1402/08/29 1402/09/04
7348180 مناقصه احداث باند دوم محور استان خوزستان 1402/08/28 1402/09/01
7348152 مناقصه احداث پل حمیدیه و راههای طرفین استان خوزستان 1402/08/28 1402/09/01
7345947 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث پل حمیدیه و راههای طرفین استان خوزستان 1402/08/28 1402/09/01
7345805 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث باند دوم محور اهواز - خرمشهر استان خوزستان 1402/08/28 1402/09/01
7308068 مناقصه آماده سازی معابر و پایدار سازی سایت مسکن استان خوزستان 1402/08/24 1402/09/04
7307936 مناقصه احداث باند دوم استان خوزستان 1402/08/24 1402/09/01
7306718 مناقصه آماده سازی معابر سایت استان خوزستان 1402/08/24 1402/09/04
7260355 مناقصه روکش آسفالت سه راهی گاوسوار تا روستای آبگاه مسجد سلیمان استان خوزستان 1402/08/10 1402/08/15
7245869 مناقصه تأمین خودروهای استیجاری استان خوزستان 1402/08/07 1402/08/07
7244960 مناقصه روکش آسفالت سه راهی استان خوزستان 1402/08/07 1402/08/15
7234140 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : تکمیل آماده سازی معابر استان خوزستان 1402/08/03 1402/08/06
7227680 مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین خودروهای استیجاری استان خوزستان 1402/08/02 1402/08/07
7223391 مناقصه تکمیل آماده سازی معابر مسکن مهر شادگان استان خوزستان 1402/08/01 1402/08/06
7222546 مناقصه تکمیل آماده سازی معابر کمیته امداد مسکن مهر(عملیات آسفالت) استان خوزستان 1402/08/01 1402/08/06
7218977 مناقصه تأمین خودروهای استیجاری استان خوزستان 1402/07/30 1402/08/07
صفحه 1 از 101