مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مشارکت در تهیه طرح و ساخت 284 واحد تجاری و مسکونی 1398/09/13 1398/09/20
مشارکت در تهیه طرح و ساخت 408 واحد مسکونی 1398/09/13 1398/09/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مشارکت در تهیه طرح و ساخت 384 واحد مسکونی واقع در... 1398/09/13 1398/09/20
مشارکت در تهیه طرح و ساخت 192 واحد مسکونی 1398/09/13 1398/09/20
واگذاری انتخاب شریک جهت پروژه های مشارکت در تهیه طرح و ساخت اداره کل 1398/09/13 1398/09/20
چهار خطه و ساماندهی تقاطع -تعریض و چهار خطه کردن محور 1398/09/13 1398/09/18
احداث مسیر و پل و بهسازی، چهار خطه و تکمیل ابنیه فنی مسیر سه راهی 1398/09/13 1398/09/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای چهار خطه آبادان- اروندکنارو ساماندهی تقاطع شهر چو... 1398/09/11 1398/09/18
تعریض و چهار خطه کردن محور 1398/09/11 1398/09/18
ورودی شهر - بهسازی و آسفالت - تکمیل پروژه جاده 1398/09/10 رجوع به آگهی
صفحه 8 از 92