مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه قیر 1400/05/24 1400/05/30
مناقصه واگذاری اجرای پروژه احداث ساماندهی میدان و بازار تاریخی 1400/03/24 1400/03/25
مناقصه واگذاری اجرای پروژه احداث ساماندهی میدان و بازار تاریخی 1400/03/20 1400/03/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساماندهی میدان و بازار تاریخی 1400/03/20 1400/03/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل عملیات ساختمانی محوطه 1400/02/17 1400/02/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخش از امور خدمات و پشتیبانی 1400/02/17 1400/02/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساماندهی میدان و بازار تاریخی 1400/02/17 1400/02/20
مناقصه تکمیل ساختمان کتابخانه 1400/02/13 1400/02/18
مناقصه حفاظت از اراضی و املاک 1400/02/13 1400/02/18
مناقصه واگذاری اجرای پروژه احداث ساماندهی میدان و بازار تاریخی 1400/01/30 1400/02/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساماندهی میدان و بازار تاریخی 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه واگذاری اجرای پروژه احداث ساماندهی میدان و بازار 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات و پشتیبانی 1400/01/21 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از امور خدمات و پشتیبانی 1400/01/19 1400/01/23
مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات و پشتیبانی 1400/01/19 رجوع به آگهی
مناقصه - تکمیل ساختمان کتابخانه-تکمیل زیرسازی و ابنیه فنی و .... 1400/01/17 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل ساختمان کتابخانه - تکمیل زیرسازی و ابنیه فنی محور - تکمیل عملیات ساختمانی محوطه، حصار و نگهبانی مرکز فرهنگی تبلیغی- بهسازی و بدنه سازی قلعه تاریخی 1400/01/14 1400/01/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل زیرسازی و ابنیه فنی محور ندوشن ورزنه 1400/01/05 1400/01/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل ساختمان کتابخانه شهید بابایی زارچ 1400/01/05 1400/01/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و بدنه سازی قلعه تاریخی ابرند آباد شاهدیه 1400/01/05 1400/01/17
صفحه 1 از 14