مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تکمیل مدرسه 1400/10/25 1400/10/26
مناقصه تکمیل کانون فرهنگی 1400/10/21 1400/10/26
مناقصه تکمیل مدرسه6 کلاسه 1400/10/21 1400/10/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 1400/10/21 1400/10/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه6 کلاسه 1400/10/21 1400/10/26
مناقصه خرید تجهیزات هوشمندی سازی -نمایشگر تعاملی 1400/10/14 1400/10/15
مناقصه خرید تجهیزات هوشمندی سازی -نمایشگر تعاملی-جهت مدارس 1400/10/13 1400/10/15
مناقصه خرید تجهیزات هوشمندی سازی(نمایشگر تعاملی) جهت مدارس استان 1400/10/12 1400/10/15
مناقصه احداث مدارس و خرید تبلت 1400/10/11 1400/10/12
مناقصه احداث مدارس 2 کلاسه مشارکتی - خرید تبلت برای دانش آموزان بی بضاعت 1400/10/11 1400/10/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدارس 2 کلاسه مشارکتی 1400/10/09 1400/10/12
مناقصه احداث مدارس 3 و2 کلاسه مشارکتی 1400/10/09 1400/10/12
مناقصه احداث مدرسه دو کلاسه مشارکتی 1400/10/09 1400/10/12
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید تبلت برای دانش آموزان 1400/10/08 1400/10/12
مناقصه خرید تبلت برای دانش آموزان 1400/09/21 1400/09/22
مناقصه خرید تبلت برای دانش آموزان بی بضاعت 1400/09/20 1400/09/22
مناقصه تبلت برای دانش آموزان 1400/09/18 1400/09/22
مناقصه آسفالت محوطه مدارس 1400/09/17 1400/09/20
مناقصه پروژه هایی با مشخصات به شرح ذیل - آسفالت محوطه مدارس و ... 1400/09/16 1400/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت محوطه مدارس 1400/09/16 1400/09/20
صفحه 1 از 17