مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز کنترل، اداره پیگیری و سامانه های فوریتهای برق 1392/03/21 1392/03/27
خرید 80.000 دستگاه کنتور تکفاز الکترونیکی چند تعرفه و 20.000 قاب کنتور تکفاز 1392/03/08 1392/03/13
خرید 80.000 دستگاه کنتور تکفاز الکترونیکی چند تعرفه و 20.000 قاب کنتور تکفاز 1392/03/07 1392/03/13
واگذاری عملیات برق رسانی به مسکن 1392/02/31 1392/03/05
واگذاری برونسپاری پروژه های جابجایی شبکه فشار متوسط در محدوده منطقه 1392/02/31 1392/03/05
واگذاری برونسپاری پروژه های جابجایی شبکه فشار متوسط در محدوده منطقه برق 1392/02/30 1392/03/05
واگذاری عملیات برق رسانی به مسکن 1392/02/30 1392/03/05
واگذاری اجرای عملیات مربوط به حوادث و تعمیرات، توزیع برق و روشنایی معابر 1392/02/22 1392/02/25
واگذاری عملیات تعمیرات و نوسازی شبکه های 20 کیلوولت به روش خط گرم در مناطق 1392/02/22 1392/02/25
واگذاری عملیات تعمیرات و نوسازی شبکه های 20 کیلوولت به روش خط گرم 1392/02/21 1392/02/25
صفحه 101 از 115