مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید- بارگیری- حمل- باراندازی سه دستگاه دبی سنج الکترومغناطیسی فلنج دار 1388/10/27 1388/11/12
خرید- بارگیری- حمل- باراندازی سه دستگاه دبی سنج الکترومغناطیسی فلنج دار 1388/10/24 1388/11/09
تهیه (خرید) ساخت، بارگیری، حمل، بار اندازی، الکتروپمپهای ایستگاه پمپاژ ثانویه 1388/08/21 1388/09/06
تهیه (خرید) ساخت، بارگیری، حمل، بار اندازی، الکتروپمپهای ایستگاه پمپاژ ثانویه 1388/08/20 1388/09/05
تهیه (خرید) ساخت، بارگیری، حمل، بار اندازی، الکتروپمپهای ایستگاه پمپاژ ثانویه 1388/07/21 1388/08/06
تهیه (خرید) ساخت، بارگیری، حمل، بار اندازی، الکتروپمپهای ایستگاه پمپاژ ثانویه 1388/07/20 1388/08/05
واگذاری احداث ابنیه های فنی راه 1388/07/08 1388/07/23
واگذاری احداث ابنیه های فنی راه 1388/07/07 1388/07/22
تهیه و تجهیزات و احداث خط نیرو رسانی به پمپاژ ثانویه 1388/07/07 1388/07/26
تهیه و تجهیزات و احداث خط نیرو رسانی 1388/07/06 1388/07/26
صفحه 4 از 6