مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5979934 مناقصه برونسپاری بهره برداری امور برق 1401/09/03 1401/09/03
5979933 مناقصه برونسپاری بهره برداری امور برق 1401/09/03 1401/09/03
5979926 مناقصه برونسپاری بهره برداری امور برق 1401/09/03 1401/09/03
5975048 مناقصه برونسپاری واحد پاسخگوئی فوریت های برق دیسپاچینگ و کنترل عملیات مرکزی 1401/09/02 1401/09/08
5966535 مناقصه برونسپاری واحد پاسخگوئی فوریتهای برق دیسپاچینگ و کنترل عملیات 1401/08/30 1401/09/08
5963887 مناقصه کابل کراسلینگ آلومینیومی زره دار 1 در NA2XSYBY 1401/08/29 1401/09/03
5958728 مناقصه برونسپاری بهره برداری امور برق 1401/08/28 1401/09/03
5958727 مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید مناقصه برونسپاری بهره برداری امور برق شهرستان 1401/08/28 1401/09/03
5958726 مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید مناقصه برونسپاری بهره برداری امور برق شهرستان 1401/08/28 1401/09/03
5958722 مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید مناقصه برونسپاری بهره برداری امور برق شهرستان 1401/08/28 1401/09/03
5958695 مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه برونسپاری بهره برداری امور برق شهرستان 1401/08/28 1401/09/03
5956759 مناقصه واگذاری برونسپاری بهره برداری امور برق 1401/08/26 1401/09/03
5841427 مناقصه برونسپاری بهره برداری امور برق 1401/08/01 1401/08/07
5841426 مناقصه تبدیل سیم به کابل 1401/08/01 1401/08/07
5839451 مناقصه برونسپاری بهره برداری امور برق - تبدیل سیم به کابل 1401/08/01 1401/08/07
5837532 مناقصه برونسپاری بهره برداری امور برق-تبدیل سیم به کابل 1401/07/30 1401/08/07
5772299 مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه خرید کابل خودنگهدار 4در50 شماره 2299 1401/07/18 1401/07/24
5768579 مناقصه خرید کابل خودنگهدار 25+25+50*4 1401/07/18 1401/07/24
5765562 مناقصه خرید کابل خودنگهدار 25+ 25+ 50*40 1401/07/17 1401/07/24
5763189 مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید مناقصه واگذاری اجرای پروژه های تبدیل شبکه فشار ضعیف به کابل خود نگهدار 1401/07/16 1401/07/20
صفحه 1 از 94