مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5997944 مناقصه واگذاری عملیات توسعه و احداث خط 20 کیلوولت و 400 ولت هوایی در حوزه فعالیت امور برق 1401/09/09 1401/09/15
5996051 مناقصه واگذاری عملیات توسعه واحداث خطوط 1401/09/08 1401/09/15
5993611 مناقصه عملیات توسعه و احداث خط 20 کیلوولت و 400 ولت هوایی در حوزه فعالیت امور برق 1401/09/08 1401/09/15
5963984 مناقصه کنتور خوانی وصول مطالبات امور برق 1401/08/29 1401/09/05
5961268 مناقصه واگذاری فعالیت های مربوط به اتفاقات امور برق 1401/08/28 1401/09/05
5961256 مناقصه عملیات قرائت ووصول مطالبات مصارف عادی امور برق 1401/08/28 1401/09/05
5843533 مناقصه خرید دستگاه سکسیونر قابل قطع از راه دور بهمراه مودم مربوطه 1401/08/02 1401/08/07
5841923 مناقصه خرید 13 دستگاه ریگلوزر خلا بهمراه مودم مربوطه 1401/08/01 1401/08/07
5841566 مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه خرید 30 دستگاه دیژنکتور گازی 1401/08/01 1401/08/07
5841429 مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار 1401/08/01 1401/08/07
5841387 مناقصه خرید 13 دستگاه سکسیونر گازی پست زمینی 1401/08/01 1401/08/07
5839772 مناقصه خرید انواع تجهیزات برقی 1401/08/01 1401/08/07
5838307 مناقصه خرید انواع تجهیزات برقی (کابل خودنگهدار - ریگلوزر خلا - سکسیونر و دیژنکتور گازی ) 1401/07/30 1401/08/07
5775579 مناقصه واگذاری عملیات توسعه واحداث خطوط 20 و400 امور برق 1401/07/19 1401/07/26
5769480 مناقصه واگذاری عملیات توسعه و احداث خط 20 کیلوولت و 400 ولت هوایی 1401/07/18 1401/07/26
5766203 مناقصه واگذاری عملیات توسعه و احداث خط 20 کیلوولت و 400 ولت هوایی در حوزه فعالیت امور برق 1401/07/17 1401/07/26
5728222 مناقصه قرائت کنتور 1401/07/06 1401/07/10
5727318 مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه خرید انواع فیوز تیغه ای 1401/07/06 1401/07/12
5723921 مناقصه واگذاری عملیات قرائت کنتور و وصول مطالبات، تست و بازرسی، اصلاح انشعابات مصارف عادی امور برق 1401/07/04 1401/07/10
5722948 مناقصه واگذاری قرائت کنتور ووصول مطالبات ، تست وبازرسی و اصلاح انشعابات مشترکین امور برق 1401/07/02 1401/07/10
صفحه 1 از 41