مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری فعالیتهای تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه مسی با کابل خودنگهدار فشار ضعیف در مدیریت برق 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه مسی با کابل خودنگهدار فشار ضعیف 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه عملیات جایگزینی شبکه مسی با کابل خودنگهدار 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه عملیات جایگزینی شبکه مسی با کابل خودنگهدار 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه مسی با کابل خودنگهدار فشار ضعیف در حوزه فعالیت امور یک 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه واگذاری فعالیتهای تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار در سطح استان 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کابل و مقره 1400/10/15 1400/10/21
مناقصه خرید انواع کابل مسی 1400/10/14 1400/10/21
مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه خرید مقره سوزنی چینی 1400/10/14 1400/10/21
مناقصه خرید کابل و مقره 1400/10/14 1400/10/21
مناقصه واگذاری عملیات اصلاح شبکه های روستایی 1400/09/24 1400/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری عملیات اصلاح شبکه های روستایی 1400/09/22 1400/09/28
مناقصه واگذاری عملیات اصلاح شبکه های روستایی 1400/09/22 1400/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری عملیات اصلاح شبکه های روستایی طرح بهرستان امور برق نمین 1400/09/22 1400/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری عملیات اصلاح شبکه های روستایی طرح بهرستان امور برق خلخال 1400/09/22 1400/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری عملیات اصلاح شبکه های روستایی طرح بهرستان امور 3 برق اردبیل 1400/09/22 1400/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری عملیات اصلاح شبکه های روستایی طرح بهرستان اموریک برق اردبیل 1400/09/22 1400/09/28
مناقصه واگذاری عملیات اصلاح شبکه های روستایی طرح بهرستان اموربرق 1400/09/22 1400/09/28
مناقصه واگذاری نیروهای خدماتی ،حجمی،اپراتورهای 121 در قالب 4 مناقصه مجزا 1400/09/18 1400/09/22
صفحه 1 از 35