مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات اجرائی پروزه تکمیل ساختمان پایگاه امداد ونجات 1398/09/20 1398/09/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه واگذاری کارگاه کفش طبی مرکز توانبخشی 1398/09/16 1398/09/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کارگاه کفش طبی مرکز توانبخشیجمعیت هلال احمر استان اصفهان 1398/08/12 1398/08/16
مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه عملیات اجرایی پروژه تکمیل ساختمان پایگاه امداد و نجات 1398/07/29 1398/08/09
واگذاری عملیات اجرایی پروژه تکمیل ساختمان پایگاه امداد و نجات 1398/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عملیات اجرایی پروژه تکمیل ساختمان پایگاه امداد و نجات پشته سمیرم 1398/07/06 1398/07/10
تکمیل ساختمان 1398/07/04 1398/07/10
واگذاری عملیات اجرایی پروژه تکمیل ساختمان پایگاه امداد و نجات 1398/06/21 1398/06/26
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات اجرایی پروژه تکمیل پایگاه امداد ونجات 1398/06/17 1398/06/26
ملیات اجرایی پروژه تکمیل ساختمان پایگاه امداد و نجات 1398/03/19 1398/03/23
صفحه 1 از 11