مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری قسمتی از وظایف امور مشترکین و امورات تابعه 1398/11/23 رجوع به آگهی
اجرای پروژه تکمیل و تجهیز چاه و اجرای خط انتقال آب چاه 1398/11/23 1398/11/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه تکمیل و تجهیز چاه و اجرای خط انتقال آب چاه تم تم ایستگاه پمپاژ 1398/11/23 1398/11/30
احداث ساختمان اداری امور آب -اجرای پروژه سیستم حفاظت کاتدیک خطوط انتقال آب شرب-اجرای پروژه تامین تجه... 1398/11/23 رجوع به آگهی
احداث ساختمان اداری امور آب -اجرای پروژه سیستم حفاظت کاتدیک خطوط انتقال آب شرب-اجرای پروژه تامین تجه... 1398/11/20 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان اداری امور آب 1398/11/20 1398/11/27
اجرای پروژه تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی سیستم تله متری از ایستگاه های پمپاژ تا تصفیه خانه آب شر... 1398/11/20 1398/11/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان ایستگاه پمپاژ اجرایی و پست برق سفید برگ جوانرود 1398/11/20 1398/11/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت ، ارتقا ، تعمیر ، بازسازی و مرمت ایستگاههای آب و هواشناسی 1398/11/20 1398/11/27
اجرای پروژه سیستم حفاظت کاتدیک خطوط انتقال آب شرب شهر 1398/11/20 1398/11/27
صفحه 1 از 81