مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5975842 مناقصه تامین نیروی انسانی جهت حفاضت و حراست از تاسیسات 1401/09/02 1401/09/08
5959682 مناقصه تامین نیروی انسانی جهت حفاظت و حراست از تاسیسات شرکت 1401/08/28 1401/09/08
5928967 مناقصه عملیات ساماندهی رودخانه 1401/08/18 1401/08/24
5915257 مناقصه عملیات ساماندهی رودخانه 1401/08/14 1401/08/24
5911846 مناقصه تامین تجهیزات ، اجرا و اصلاح خط توزیع برق فشار متوسط برق رسانی 1401/08/14 1401/08/24
5810402 مناقصه تامین نیروی انسانی جهت حفاظت و حراست 1401/07/27 1401/08/04
5798387 مناقصه تامین نیروی انسانی جهت حفاظت و حراست از تاسیسات 1401/07/24 1401/08/04
5777479 مناقصه برون سپاری وصول بخشی از مطالبات شرکت 1401/07/19 رجوع به آگهی
5763240 مناقصه برون سپاری وصول بخشی از مطالبات شرکت 1401/07/16 رجوع به آگهی
5761830 مناقصه تامین نیروی انسانی به منظور قرائت و ثبت آمار ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی 1401/07/16 1401/07/23
5761471 مناقصه انجام خدمات عمومی شرکت بصورت حجمی 1401/07/16 1401/07/23
5756713 مناقصه تامین نیروی انسانی به منظور قرائت و ثبت آمار ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی 1401/07/12 1401/07/23
5675977 مناقصه - عملیات آزاد سازی سراسری تصرفات بستر و حریم رودخانه- - مدیریت، بهره برداری و نگهداری شبکه آبیاری و زهکشی نواحی عمرانی B4,B3 پایاب سد 1401/06/20 1401/06/23
5670021 مناقصه واگذاری عملیات آزاد سازی سراسری تصرفات بستر و حریم رودخانه- مدیریت، بهره برداری و نگهداری شبکه آبیاری و زهکشی نواحی عمرانی B4,B3 1401/06/19 1401/06/23
5665047 مناقصه واگذاری عملیات آزاد سازی سراسری تصرفات بستر و حریم رودخانه- مدیریت، بهره برداری و نگهداری شبکه آبیاری و زهکشی نواحی عمرانی B4,B3 1401/06/16 1401/06/23
5591761 مناقصه مدیریت ، بهره برداری و نگهداری شبکه آبیاری و زهکشی 1401/05/26 1401/05/30
5578582 مناقصه مدیریت ، بهره برداری و نگهداری شبکه آبیاری و زهکشی 1401/05/23 1401/05/30
5526910 مناقصه عملیات آزاد سازی سراسری تصرفات بستر و حریم رودخانه 1401/05/08 1401/05/11
5517239 مناقصه عملیات آزاد سازی سراسری تصرفات بستر و حریم رودخانه 1401/05/04 1401/05/11
5501996 مناقصه بررسی و ارزیابی پدیده فرونشست زمین به کمک تکنیک تداخل سنجی راداری 1401/04/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 51