کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7401169 مناقصه احداث ادامه گالری و گسترش پرده آب بند در تکیه گاه چپ مخزن استان کرمانشاه 1402/09/13 1402/09/23
7385209 مناقصه واگذاری اجرای کارهای تکمیلی سد مخزنی استان کرمانشاه 1402/09/08 1402/09/15
7372275 مناقصه واگذاری اجرای کارهای تکمیلی سد مخزنی استان کرمانشاه 1402/09/05 1402/09/15
7361669 مناقصه واگذاری خدمات بهره برداری و نگهداری، کنترل ایمنی، تعمیرات و پایداری سدها و بهره برداری و نگهداری شبکه آبیاری و زهکشی استان کرمانشاه 1402/09/01 1402/09/08
7348906 مناقصه واگذاری خدمات بهره برداری و نگهداری، کنترل ایمنی، تعمیرات و پایداری سدها و بهره برداری و نگهداری شبکه آبیاری و زهکشی استان کرمانشاه 1402/08/28 1402/09/08
7203077 مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی -تنظیفات نامه رسانی فضای سبز استان کرمانشاه 1402/07/25 رجوع به آگهی
7200861 مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی -تنظیفات نامه رسانی فضای سبز استان کرمانشاه 1402/07/24 رجوع به آگهی
7196993 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل : اجرای کارهای تکمیلی سد مخزنی - تامین تجهیزات مکانیکی مخزن و شیر آلات مورد نیاز خط انتقال آب استان کرمانشاه 1402/07/23 1402/07/29
7184629 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل : اجرای کارهای تکمیلی سد مخزنی - تامین تجهیزات مکانیکی مخزن زینبیه و مخزن معلم (سرخه لیژه) و شیر آلات مورد نیاز خط انتقال آب حد فاصل مخازن معلم تا زینبیه در طرح آبرسانی بلن... استان کرمانشاه 1402/07/19 1402/07/29
7158472 مناقصه تامین نیروی انسانی به منظور قرائت و ثبت آمار ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی حوزه عملکرد شرکت استان کرمانشاه 1402/07/15 رجوع به آگهی
7152181 مناقصه تامین نیروی انسانی به منظور قرائت و ثبت آمار ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی حوزه عملکرد شرکت استان کرمانشاه 1402/07/12 رجوع به آگهی
7111133 مناقصه بررسی و ارزیابی پدیده فرونشست زمین به کمک تکنیک تداخل سنجی راداری استان کرمانشاه 1402/07/09 رجوع به آگهی
7060688 مناقصه مطالعه کلی و تطبیقی تعیین آب بهای تمام شده در بخش کشاورزی صنعت و شرب مبتنی بر اقتصاد آب و اصلاح تعرفه استان کرمانشاه 1402/06/29 رجوع به آگهی
6973274 مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده طرح آبرسانی به شهر استان کرمانشاه 1402/06/07 1402/06/08
6957243 مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده طرح آبرسانی استان کرمانشاه 1402/06/04 1402/06/08
6942552 مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده طرح آبرسانی استان کرمانشاه 1402/06/01 1402/06/08
6923498 مناقصه عملیات نصب شیرآلات حوضچه های فشارشکن خط انتقال آب پایاب سد استان کرمانشاه 1402/05/28 1402/05/31
6908793 مناقصه عملیات نصب شیرآلات حوضچه های فشارشکن خط انتقال آب پایاب سد استان کرمانشاه 1402/05/24 1402/05/31
6907550 مناقصه واگذاری عملیات ترمیمی طرح کیلانبر استان کرمانشاه 1402/05/23 1402/05/25
6894734 مناقصه خرید و راه اندازی دستگاه پایشگر زمینی سنجش کیفیت آب (بیومانیتورینگ) سد استان کرمانشاه 1402/05/21 1402/05/25
صفحه 1 از 54