مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام کلیه خدمات راهبری، بهره برداری، تعمیر و نگهداری تاسیسات آب و رفع اتفاقات شهری و روستای... 1399/06/29 1399/06/30
راهبری، بهره برداری، تعمیر و نگهداری تاسیسات آب و رفع اتفاقات شهری و روستایی 1399/06/25 1399/06/31
انجام کلیه خدمات راهبری، بهره برداری، تعمیر و نگهداری تاسیسات آب و رفع اتفاقات 1399/06/23 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای نجام کلیه خدمات راهبری،بهره برداری،تعمیر و نگهدار... 1399/07/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام کلیه خدمات راهبری،بهره برداری،تعمیر و نگهدا... 1399/06/31
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام کلیه خدمات راهبری، بهره برداری ، تعمیر و ن... 1399/06/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام کلیه خدمات راهبری، بهره برداری ، تعمیر و ن... 1399/06/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای راهبری ،بهره برداری ، تعمیر و نگهداری ترمیم و باز... 1399/07/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای راهبری ، بهره برداری ، تعمیر ونگهداری تاسیسات آب... 1399/06/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری ،بهره برداری ، تعمیر و نگهداری ترمیم و بازسازی تاسیسات آب و رفع اتفا... 1399/06/29
صفحه 3 از 229