کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7407043 مناقصه اجرای پروژه کلید در دست توسعه و احداث شهری در محدوده ناحیه دو استان گلستان 1402/09/15 1402/09/20
7407042 مناقصه اجرای پروژه کلید در دست توسعه و احداث شهری در محدوده ناحیه یک استان گلستان 1402/09/15 1402/09/20
7405636 مناقصه دو ردیف مناقصه شامل: اجرای پروژه کلید در دست توسعه و احداث شهری استان گلستان 1402/09/14 1402/09/20
7395316 مناقصه دو ردیف مناقصه شامل: اجرای پروژه کلید در دست توسعه و احداث شهری استان گلستان 1402/09/12 1402/09/20
7362762 مناقصه خریدلوازم وتجهیزات برق استان گلستان 1402/09/02 رجوع به آگهی
7346272 مناقصه خرید کلمپ فول بی متال استان گلستان 1402/08/28 1402/09/01
7345815 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای 137-خرید 265 دستگاه تابلو هوشمند جهت کنترل پذیری و رویت پذیری مشترکین دیماندی کشاورزی (فاز 1) استان گلستان 1402/08/28 1402/09/01
7345814 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای 138-خرید 265 دستگاه تابلو هوشمند جهت کنترل پذیری و رویت پذیری مشترکین دیماندی کشاورزی (فاز 2) استان گلستان 1402/08/28 1402/09/01
7345795 مناقصه خرید 159 دستگاه تابلو هوشمند جهت کنترل پذیری و رویت پذیری مشترکین دیماندی صنعتی خارج از شهرک (فاز 1) استان گلستان 1402/08/28 1402/09/01
7345792 مناقصه خرید 269 دستگاه تابلو هوشمند جهت کنترل پذیری و رویت پذیری مشترکین دیماندی صنعتی داخل شهرک (فاز 1) استان گلستان 1402/08/28 1402/09/01
7345781 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای 141-خرید 119 دستگاه تابلو هوشمند جهت کنترل پذیری و رویت پذیری مشترکین دیماندی صنعتی خارج از شهرک (فاز 2) استان گلستان 1402/08/28 1402/09/01
7345779 مناقصه خرید 224 دستگاه تابلو هوشمند جهت کنترل پذیری و رویت پذیری مشترکین دیماندی صنعتی داخل شهرک (فاز 2) استان گلستان 1402/08/28 1402/09/01
7345535 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای 139-خرید 264 دستگاه تابلو هوشمند جهت کنترل پذیری و رویت پذیری مشترکین دیماندی کشاورزی (فاز 3) استان گلستان 1402/08/28 1402/09/01
7345526 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای 144-خرید انواع کابل مسی فشارضعیف در نمرات مختلف استان گلستان 1402/08/28 1402/09/01
7285005 مناقصه خرید انواع کابل مسی فشارضعیف در نمرات مختلف استان گلستان 1402/08/17 1402/08/23
7284333 مناقصه خرید لوازم و تجهیزات برق استان گلستان 1402/08/17 1402/08/23
7283760 مناقصه 11 عنوان مناقصه شامل خرید انواع کابل مسی فشار ضعیف در نمرات مختلف - انواع کابل کراسلینگ 20 کیلوولت در نمرات مختلف - انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیومی - کابل کراسلینگ 20 کیلوولت آلومینیو... استان گلستان 1402/08/17 1402/08/23
7283594 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تجدید خرید انواع کابل کراسلینگ 20 کیلوولت آلومینیومی مناقصه22 استان گلستان 1402/08/17 1402/08/23
7283593 مناقصه خرید انواع کابل کراسلینگ 20 کیلوولت در نمرات مختلف استان گلستان 1402/08/17 1402/08/23
7283590 مناقصه خرید انواع یرآق آلات کابل خودنگهدار استان گلستان 1402/08/17 1402/08/23
صفحه 1 از 160