مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای پروژه های تملک استانی احداث توسعه و اصلاح روستایی 1400/11/01 1400/11/06
مناقصه - خرید انواع لوازم ایمنی - خرید تجهیزات شبکه رادیویی - خرید تعداد ۳۹۷ اصله انواع پایه بتونی چهارگوش و... 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه اجرای پروژه های تملک استانی احداث توسعه و اصلاح روستایی در محدوده مدیریتهای توزیع نیروی برق 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه خرید انواع لوازم و تجهیزات 1400/10/28 1400/11/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای 1400/2-184 تجدید مرحله اول خرید انواع کلید فیوز هوایی فشارضعیف 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) خرید مقدار 91000 متر کابل خودنگهدار فشارضعیف آلومینیوم 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای 1400/2-185 تجدید مرحله اول خریدتعداد 87- اصله انواع پایه بتونی چهارگوش 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای 1400/2-181 تجدید مرحله اول خرید مقدار 164000 متر کابل خودنگهدار فشارضعیف آلومینیوم 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای 1400/2-177تجدید مرحله اول خرید تعداد 810 - اصله انواع پایه بتونی چهارگوش 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای 1400/2-178 تجدید مرحله اول خرید تعداد 476 - اصله انواع پایه بتونی چهارگوش 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) خرید تعداد 216 - اصله انواع پایه بتونی چهارگوش 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) خرید مقدار 5500 متر کابل خودنگهدار فشارضعیف آلومینیوم 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه - خرید تعداد216 اصله انواع پایه بتونی چهارگوش - خرید مقدار 5500 متر کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم ۷۰*۳ - خرید انواع یراق الات کابل خودنگهدار و... 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) تجدید مرحله اول خرید انواع یرآق آلات کابل خودنگهدار 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه خرید لوازم و تجهیزات 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه خرید انواع پایه بتونی چهارگوش -کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم ۷۰*۳ -انواع یراق الات کابل خودنگهدار - انواع کلید فیوز هوایی فشار ضعیف 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه دستمزدی بهسازی روستایی طرح بهارستان 1400/10/20 1400/10/26
مناقصه اجرای پروژه دستمزدی 1400/10/20 1400/10/26
مناقصه اجرای پروژه کلید در دست توسعه و احداث شهری در محدوده ناحیه چهار مدیریت توزیع نیروی برق 1400/10/20 1400/10/26
مناقصه اجرای پروژه کلید در دست توسعه و احداث شهری در محدوده ناحیه چهار مدیریت توزیع نیروی برق 1400/10/20 1400/10/26
صفحه 1 از 104