مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خرید خدمات مشاوره طرح پی جویی 1393/07/08 1393/07/16
فراخوان انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 14000 متر 1393/06/16 1393/06/22
فراخوان انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات حفاری مغزه گیری 1393/06/15 1393/06/22
انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 3000 1393/04/09 1393/04/14
فر اخوان انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 3000 متر در آنومالی 1393/04/08 1393/04/14
فراخوان انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 3000 متر در آنومالی 1393/02/17 1393/02/22
انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 3000 متر در آنومالی یک و سایر آنومالی ها 1393/02/16 1393/02/22
واگذاری عملیات حفاری مغزه گیری 1392/08/27 1392/09/02
فراخوان انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات حفاری مغزه گیری 1392/08/25 1392/09/02
واگذاری عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 2000 متر 1392/07/27 1392/08/01
صفحه 4 از 5