مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه و طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان 1398/07/03 1398/07/13
واگذاری حجمی/ زمانی تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان منطقه (مینی بوس های کولردار) 1398/06/16 1398/06/25
خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری ستاد منطقه و نواحی تابعه ( سواری های استیجاری) 1398/06/16 1398/06/20
حجمی/ زمانی اداره امور سوختگیری هواپیمایی 1398/06/16 1398/06/20
واگذاری حجمی / زمانی تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان منطقه مینی بوس های کولردار 1398/06/13 1398/06/25
خدمات حمل و نقل درون شعری و برون شهری ستاد منطقه و نواحی تابعه ( سواری های استیجاری) 1398/06/13 رجوع به آگهی
حجمی/ زمانی اداره امور سوختگیری هواپیمایی 1398/06/13 رجوع به آگهی
مناقصه حجمی/زمانی اداره امور خدمات پشتیبانی منطقه و نواحی تابعه 1398/02/10 رجوع به آگهی
مناقصه حجمی/زمانی اداره امور خدمات پشتیبانی منطقه و نواحی تابعه 1398/02/08 رجوع به آگهی
تامین غذای گرم کارکنان 1397/12/11 1397/12/16
صفحه 3 از 53