کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7406024 مناقصه واگذاری عملیات تکمیلی ایستگاه های پمپاژ و شبکه اصلی آبیاری و زهکشی استان آذربایجان غربی 1402/09/14 1402/09/15
7404906 مناقصه تکمیل حوضچه ها و اتصال خطوط مربوطه شبکه آبیاری استان آذربایجان غربی 1402/09/14 1402/09/16
7392473 مناقصه واگذاری عملیات تکمیلی ایستگاه های پمپاژ و شبکه اصلی آبیاری و زهکشی استان آذربایجان غربی 1402/09/11 1402/09/15
7390253 مناقصه تکمیل حوضچه ها و اتصال خطوط مربوطه شبکه آبیاری استان آذربایجان غربی 1402/09/11 1402/09/16
7389542 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل حوضچه هاو اتصال خطوط مربوطه شبکه آبیاری جلدیا ن سروکانی استان آذربایجان غربی 1402/09/11 1402/09/16
7386209 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات تکمیلی ایستگاههای پمپاژ و شبکه اصلی آبیاری و زهکشی پیرانشهر استان آذربایجان غربی 1402/09/08 1402/09/15
7367559 مناقصه حفاری و پایش تغییرات سطح آب زیرزمینی در آبخوانهای حوضه آبریز استان آذربایجان غربی 1402/09/04 1402/09/02
7366718 مناقصه واگذاری عملیات تکمیلی سیویل تجهیزات هیدرومکانیکال الکتریکال و ابزار دقیق شبکه اصلی آبیاری استان آذربایجان غربی 1402/09/04 1402/09/07
7362335 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات تکمیلی سیویل،تجهیزات هیدرومکانیکال،الکتریکال و ابزار دقیق شبکه اصلی آبیاری پیرانشهر استان آذربایجان غربی 1402/09/01 1402/09/07
7356255 مناقصه عملیات تکمیلی سیویل، تجهیزات هیدرومکانیکال، الکتریکال و ابزار دقیق شبکه اصلی آبیاری استان آذربایجان غربی 1402/08/30 1402/09/07
7344751 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای حفاری و پایش تغییرات سطح آب زیر زمینی در آبخوان های حوضه آبریز ارس استان آذربایجان غربی 1402/08/27 1402/09/02
7266963 مناقصه شناسایی سرمایه گذار بخش خصوصی جهت احداث ساختمان سد و تاسیسات استان آذربایجان غربی 1402/08/13 رجوع به آگهی
7258916 مناقصه شناسایی سرمایه گذار بخش خصوصی جهت احداث ساختمان سد و تاسیسات وابسته استان آذربایجان غربی 1402/08/10 رجوع به آگهی
7111465 مناقصه مدل هیدرولوژیک یکپارچه حوضه با swat ) مطالعه موردی گدار چای (نقده) استان آذربایجان غربی 1402/07/09 رجوع به آگهی
7061849 مناقصه پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت و تخلفات آبی در سطح استان آذربایجان غربی 1402/06/29 رجوع به آگهی
7059482 مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی طرحهای مرزی استان آذربایجان غربی 1402/06/28 1402/06/28
7059417 مناقصه واگذاری انجام پروژه عملیات خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از ساختمان ها و تاسیسات در حال بهره برداری استان آذربایجان غربی 1402/06/28 1402/06/29
7048299 مناقصه پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه براشت و تخلفات آبی استان آذربایجان غربی 1402/06/26 1402/05/29
7048278 مناقصه انجام خدمات اداری امورات جاری شرکت آب منطقه ای استان استان آذربایجان غربی 1402/06/26 1402/06/27
7033872 مناقصه انجام خدمات اداری امورات جاری استان آذربایجان غربی 1402/06/20 1402/06/27
صفحه 1 از 63