مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام پروژه تکمیل عملیات احداث خط ۲۰ کیلو ولت ایستگاههای پمپاژ 1400/10/29 1400/10/30
مناقصه تکمیل عملیات احداث خط 20 کیلو ولت ایستگاههای پمپاژ 1400/10/27 1400/10/30
مناقصه انجام پروژه تکمیل عملیات احداث خط ۲۰ کیلو ولت ایستگاههای پمپاژ 1400/10/26 1400/10/30
مناقصه کارهای باقیمانده نواحی عمرانی 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه واگذاری انجام پروژه کارهای باقیمانده نواحی عمرانی N1 و O1 طرح شبکه آبیاری و زهکشی 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام پروژه کارهای باقیمانده نواحی عمرانی N1 و O1 طرح شبکه آبیاری و زهکشی 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حق انتفاع گذر آب سد مخزنی 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تکمیلی دیوارکشی،تسطیح محوطه و ساختمان نگهبانی 1400/09/29 1400/10/02
مناقصه واگذاری انجام عملیات تکمیل کارهای ساختمانی، دیوارکشی و محوطه سازی پست ۲۰/۱۳۲ کیلوولت 1400/09/29 1400/10/02
مناقصه واگذاری انجام عملیات تکمیل کارهای ساختمانی، دیوارکشی و محوطه سازی 1400/09/25 1400/10/02
مناقصه کارهای باقیمانده نواحی عمرانی 1400/09/14 1400/09/18
مناقصه انجام پروژه کارهای باقیمانده نواحی عمرانی 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه انجام پروژه کارهای باقیمانده نواحی عمرانی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام عملیات تکمیل کارهای ساختمانی، دیوارکشی و محوطه سازی پست ۲۰/۱۳۲ کیلو ولت 1400/08/27 1400/08/30
مناقصه واگذاری انجام عملیات تکمیل کارهای ساختمانی، دیوارکشی و محوطه سازی پست ۲۰/۱۳۲ کیلو ولت 1400/08/25 1400/08/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات تکمیلی دیوارکشی،تسطیح محوطه و ساختمان نگهبانی 1400/08/25 1400/08/30
مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی 1400/08/17 1400/08/20
مناقصه واگذاری خدمات خودرویی امورات جاری در سطح استان 1400/08/16 1400/08/20
مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی 1400/08/15 1400/08/20
مناقصه تشکیل گروههای گشت و بازرسی از منابع آب در محدودههای مطالعاتی 1400/07/21 1400/07/26
صفحه 1 از 51